Samlastning av Blekingekommuners varor minskar utsläppen

Publicerad: 2014-11-05

Genom att samlasta varor via en distributionscentral har kommuner stora möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp, förbättra arbetsmiljön och öka trafiksäkerheten. Dessutom gynnar en distributionscentral mindre och lokala leverantörer då en leveranspunkt förbättrar deras konkurrenskraft i upphandlingar. En studie som Energikontor Sydost har gjort visar att kommuner i Blekinge län och Bromölla kommun kan minska antalet leveranser med 65 % samt sina koldioxidutsläpp med över 30 % genom samordnad varudistribution.

 

Föreställ dig en förskola som behöver matvaror av olika slag, blöjor, skrivmaterial, handdukar med mera. För varje produktgrupp kommer en lastbil och förskolan kan få flera leveranser dagligen. Genom att istället låta leverantörerna köra sina varor till en distributionscentral, varifrån sedan en enda lastbil, som företrädelsevis drivs av förnybart bränsle, transporterar alla varor till förskolan kan antalet leveranser minska. Färre och bättre planerade leveranser kräver färre insatser från personalen på förskolan och ger dem bättre möjlighet att förbereda sig för mottagandet av varorna. Efter leveransen kör lastbilen vidare på sin optimerade rutt. Detta koncept som kallas samordnad varudistribution har Växjö kommun använt under ett par år, men det kan nu även bli verklighet för närliggande kommuner.

 

Energikontor Sydost har under sommaren arbetat fram en studie som belyser vilka effekter en samordnad varudistribution genererar för kommunerna i Blekinge län och Bromölla kommun. Studien analyserar effekterna av ett gemensamt distributionssystem för alla kommuner och även scenariot med ett distributionssystem i varje kommun. Resultatet på kommunnivå, det vill säga om kommunen använder ett eget system, visar att en samordnad varudistribution skulle generera en minskning av antalet leveranser med 65 % och koldioxidutsläppen med över 30 %. På länsnivå, inräknat två centraler i länet, minskar antalet leveranser från nästan 1 500 per vecka till strax över 950. Transportarbetet minskar med cirka 30 %, vilket motsvarar ett minskat koldioxidutsläpp med nästa 3,5 ton i veckan.

 

En samordnad varudistribution möjliggör också att mindre leverantörer har möjlighet att leverera sina varor till kommunen. Mindre leverantörer har oftast inte samma distributionskapacitet som större och de har därför inte möjlighet att leverera sina varor till kommunens alla enheter. Men genom att leverantören endast behöver leverera sina varor till en eller ett par leveransställen (centralen), möjliggör en samordnad varudistribution att mindre lokala leverantörer i framtiden kan leverera varor till kommunen.

 

Läs förstudien.


För mer information om studien och det pågående arbetet vänligen ta kontakt med projektledaren:
Fredrik Mårdh, fredrik.mardh@energikontorsydost.se. Tel 0709 - 21 60 50