Energiting Sydost Energiting Sydost

EnergiTing Sydost 2020 den 12 november i Karlskrona

EnergiTing Sydost 2020 i samverkan med Klimatsamtalet i Blekinge

 

12 november 2020
 online 

Kl. 08.15 - 15.30

 

Välkommen önskar
Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Blekinge!

Anmäl dig här


Program

Dagen inleds och avslutas med gemensamma föreläsningar.

Plenum 

Helena Morgonsköld

Länsråd, Länsstyrelsen Blekinge

Hälsar välkommen!

 

 Inledningstalare

Malin Strand

Projektledare, Fossilfritt Sverige och
styrelseordförande, Energikontoren Sverige

 

Malin Strand är civilingenjör i industriell ekonomi och jobbar på Fossilfritt Sverige. Sedan våren 2020 är hon även styrelse-ordförande i Energikontoren Sverige.

 

Föredrag: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft
För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid.  Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd. 

Christel Liljegren

Vd, Energikontor Sydost

Värd för Energiting Sydost.

 


Från kl 9:30 delas programmet upp i tre spår med olika inriktning.

 

Resurssmart fastighetsförvaltning

Nu införs krav i Sverige på klimatdeklarationer och att byggnader ska bli koldioxidneutrala. Vi ger svar på varför du ska satsa på koldioxidneutralt byggande, samt presenterar en manual för hållbart byggande och hur vi kan satsa på cirkulärt byggande och återbruk av byggmaterial.

Ett robust elsystem

El är en nödvändig resurs i dagens Sverige. Omställning till 100% förnybar energi innebär både utmaningar och möjligheter. Vad behövs för att vi även i fortsättningen ska kunna ha tillgång till leveranssäker el till lågt pris? Ett robust elsystem!

 

Vägval, resor, fordon och drivmedel

Vi presenterar en överblick över framtidens transportsektor med den palett av förnybara drivmedel och fordonsalternativ som kommer att behövas. Vi lyfter även en bild över hur resvanor ser ut idag och vilka verktyg som finns för att förändra dem.

 

 

Vi talar på spåren

 

Hanna Ljungstedt

Miljöingenjör, lokalförvaltningen
Göteborgs stad

Hanna jobbar på lokalförvaltningen, som bygger och förvaltar stadens förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder med särskilt stöd.

 

Föredrag: Sveriges första fossilfria förskola Hoppet i Göteborg 

Under hösten startar förvaltningen byggnationen av Hoppet – Sveriges första fossilfria förskola. Hanna kommer att berätta om den jämförelse av klimatpåverkan från olika konstruktionslösningar som genomfördes tidigt i projekteringen av förskolan och hur det resulterade i en 70-procentig minskning av klimatavtrycket för de stora byggdelarna; grund, stomme och klimatskal.


Andreas Holmgren

Hållbarhetschef, Byggnads-firman Otto Magnusson och en av initiativtagarna till LFM30

 

 

Föredrag: Att räkna och ställa krav på CO2-neutrala byggnader i praktiken


Martina Adenholm

Hållbarhetsutvecklare,
Ronneby Kommun

 

Föredrag: Hållbart byggande i Blekinge, förslag till regional manual


Henrik Ny

Universitetslektor,

Blekinge Tekniska Högskola

Henrik Ny ger en introduktion till arbetet med koldioxidneutrala byggnader. 


Johanna Andersson

Projektledare och expert inom cirkulärt byggande och återbruk, IVL Svenska miljöinstitutet

Johanna har i många år arbetat i flera utvecklingsprojekt om cirkulär materialhantering och återbruk i bygg och fastighets-branschen. IVL driver och utvecklar plattformen Centrum för Cirkulärt byggande – en samlingsarena för hela branschen kring cirkulärt byggande och återbruk.

 

Föredrag: Potentialen om cirkulärt byggande och hur man gör i praktiken.

Johanna kommer berätta varför vi ska satsa på cirkulärt byggande och redovisa vilken potential det finns för att satsa på cirkulärt byggande och återbruk i bygg- och fastighetssektorn.

Hon ger en övergripande genomgång av vad cirkulärt byggande innebär i praktiken, samt går igenom olika stöd och verktyg som finns för att stötta arbetet.

 


Anders Lundgren

Verksamhetsutvecklare för cirkulär ekonomi, SSAM

Anders Lundgren som länge jobbat med cirkulär ekonomi, bland annat via projekteringen av Växjös Återbruksby, tar sig nu an föreningen GodaHus nya satsning på återbruk. Anders berättar kort om föreningen och vad det kommande arbetet kommer att innebära.  


Johan Nuder

Koordinator, Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB)

 

Föredrag:  Varför ska vi bygga CO2-neutralt?


Moderatorer 

 

Katrine Svensson, projektledare, Energikontor Sydost

& miljöingenjör, Karlshamns kommun 

Stefan Olsson, projektledare, Energikontor Sydost

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy

Energiföretagen Sverige

Föredrag: Färdplan energi


 

Lina Bertling Tjernberg

Professor i elnätsteknik

Kungliga Tekniska Högskolan

Föredrag: Stamnätet - elens motorväg


Göran Gustavsson

Projektledare,

Energikontor Sydost

Göran är projektledare inom bioenergi och regional energistatistik. 

 

Föredrag: Energibalans sydost

En energibalans är ett bra verktyg för uppföljning av åtgärder, eller beslutsunderlag för kommande åtgärder, i syfte att uppfylla satta energi-och klimatmål. En visuell energibalans, i form av ett så kallat Sankey-diagram, ger en tydlig grafisk bild över hur kommunens energiflöde ser ut, med avseende på tillförsel, omvandling och slutanvändning. Göran presenterar här uppdaterade energibalanser för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

Elina Persson

Hållbarhetsstrateg 
inköpsenheten 

Helsingborgs stad

Elina arbetar med att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, att följa upp kraven i avtalen och att stödja stadens verksamheter i hållbar konsumtion.
 

Föredrag: Hållbar upphandling – fossilbränslefria krav

Elina ger exempel på olika krav för att öka andelen fossilbränslefria drivmedel som används i utförandet av Helsingborgs  avtal.


Pierre Widén
Företagsledare Widéns åkeri AB 

"Nyfiken, engagerad, lösningsorienterad och ser aldrig några hinder framför mig".
 

Föredrag: Vi levererar vad vi lovar - för dig och miljön

Widéns Åkeri fick Kalmar kommuns klimatpris 2020 tack vare deras arbete med att erbjuda tjänster och transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.  Deras fordonsflotta är 100 % fossilfri och tankas med HVO100.  Alla deras chaufförer är också utbildade i Heavy ecodriving, vilket innebär tillämpning av ett bränslesnålt körsätt. Företaget går därmed i bräschen för utvecklingen av en hållbar transportsektor. Pierre Widén berättar om företagets verksamhet och miljöarbete. 


Jenny Rydquist

Strateg inom samhällsplanering, Region Blekinge

Jenny arbetar med långsiktig planering inom området regional samhällsplanering och till viss del även transporter. Driver regionens strukturbildsarbete, för att bättre koppla samman den kommunala fysiska planeringen med regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering. Deltar även i arbete med tågstrategi och ny regional utvecklingsstrategi.
 

Föredrag: Resvaneundersökning Blekinge


Jonas Lööf

Verksamhetsledare,

Miljöfordon Sverige

 

Jonas har arbetat med omställning till miljöbilar och förnybara drivmedel sedan 1997 och tillhör en av landets ledande experter inom området.

 

Föredrag: Är en fossiloberoende fordonsflotta överhuvudtaget möjligt att nå för en kommun?

Miljöfordon Sverige redovisar nuläge avseende hur långt samtliga sydostkommuner har kommit i omställningen till fossiloberoende fordonsflottor. Hur ligger vi till jämfört med lokala, regionala och nationella mål? Betydelsen av att kommuner visar vägen och leder omställningen. Hur ser infrastruktur för förnybara drivmedel och laddstationer för elfordon ut i regionen? Goda exempel och framgångsfaktorer presenteras som stora möjligheter!


Selma Brynolf

Forskare inom området energi- och miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola

Selma forskar på alternativa drivmedel och framdrivningstekniker för transportsektorn, modellering av globala energisystem och livscykelanalys.
 

Föredrag: Överblick av förnybara drivmedel idag och i framtiden

 

 

 

 

Hållbart event

Hållbart event

 

För oss på Energikontor Sydost är det viktigt att vi fattar medvetna, kloka och hållbara beslut och att vi tar ansvar för miljö och människor i allt vi företar oss, så även när vi planerar och genomför möten och andra event. När vi planerar vårt Energiting, nu som digitalt event, är det bland annat följande delar som vi ställer krav på och strävar efter. Vi använder vår Checklista för Hållbara event för alla event vi arrangerar. 

 

Vi strävar efter objektiva och jämställda event då hållbarhetsfrågor berör alla och måste drivas av alla därför ska

  • genus- och jämställdhetsperspektiv genomsyra när vi utformar program och innehåll så både män och kvinnor i olika åldrar och med olika  yrken och utbildningar  blir representerade bland talarna och att en mångfald av deltagare blir tilltalade av programmet, 
  • målet ska vara att både kvinnors och mäns kunskaper och erfarenheter tas tillvara inom samhällets olika områden.


Vi vill att alla utvecklas

  • Energikontor Sydost och våra event ska fungera som goda förebilder och inspiration
  • Vi ger förbättringsförslag och stöd till de som vi köper produkter och tjänster av samt de som på annat sätt är med och medverkar i våra evenemang
  • Våra evenemang ska skapa mervärde och öka kunskap som leder och stöttar deltagarna i hållbarhetsarbetet

       

 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbara event

 

Om EnergiTing Sydost

Konferensen med energin i fokus

Energiting Sydost är en konferens som berör energifrågor inom alla branscher och utifrån flera perspektiv. Här bemöts både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering, transporter, fastigheter, arbetsmarknad, samhällsekonomi och planering. Konferensen arrangeras varje år av Energikontor Sydost
på uppdrag av våra ägare: kommuner och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronoberg. 

 

En mötesplats för diskussion och idéer

På Energitinget står mötena i fokus. Det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna dynamiska miljö, vill vi att Energiting Sydost ska inspirera och ge verktyg till förändring och föra Sydost som region vidare i sitt arbete mot ett hållbart samhälle.

 

För dig som jobbar med energi- och hållbarhetsfrågor

Energiting Sydost vänder sig till politiker och tjänstemän inom kommun, region och länsstyrelse samt  till företag och organisationer inom energisektorn,  byggnader, transporter och utbildning. Mellan 120-150 deltagare brukar delta under EnergiTing Sydost.

     2020 års Energiting Sydost arrangeras av              i samverkan med      och