Lärarfortbildning och skolfrågor

Vi jobbar för att hållbar utveckling ska bli en integrerad del i undervisningen från förskola till gymnasiet, helt enligt intentionerna i läroplanen. Bakgrunden till detta presenteras nedan.

 


 

Övergripande mål för KNUT- projektet har varit att öka antalet skolor som kontinuerligt och strukturerat arbetar med lärande för hållbar utveckling, öka samverkan mellan skola/förskola och omgivande samhälle samt samordna och utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling på nationell och regional nivå.

Projektet har sedan start nått ca 16 000 pedagoger i ett 70-tal kommuner med framförallt olika insatser för kompetensutveckling. Dessa pedagoger beräknas i sin yrkesutövning hittills ha nått ca 480 000 barn och unga från förskola till gymnasium. De flesta aktiviteterna har genomförts i nära samverkan med intresseorganisationer, regionala organisationer, kommuner och företag.

 

Den senaste projektperioden har insatserna fokuserat på ett strategiskt arbete i samverkan med länsstyrelser, regionförbund, universitet och högskolor samt kommuner. Detta för att tydliggöra skolans roll för en hållbar samhällsutveckling och därmed få med skolan som medspelare i det långsiktiga utvecklingsarbete som pågår kommunalt, regionalt och nationellt.  Genom att involvera pedagoger, barn och unga i de utmaningar vi står inför ökar möjligheterna att nå uppsatta nationella och internationella mål för hållbar utveckling.

KNUT- projektet har också initierat och samordnat ett nätverk med nationella aktörer som verkar för hållbar utveckling. Nätverkets mål är att aktualisera frågan om LHU på politisk nivå i syfte att skolan ska ges mer resurser för att implementera de sammanhållna läroplanernas övergripande fokus på demokrati, elevinflytande och en hållbar samhällsutveckling. 

Mer information om KNUT- projektet finns på www.knutprojektet.se

 

Sedan 2010 har KNUT- projektets insatser följts av en forskargrupp som koordinerats av Anders Jidesjö vid Linköpings Universitet. Forskningsinsatserna har bedrivits som ett projekt och har finansierats av Energimyndigheten. I oktober 2013 lade forskargruppen fram sin första rapport under rubriken ”Samhällets utvecklings- och omställningsförmåga: Framgångsrik skolutveckling för lärares arbete med och elevers lärande i energi, resurs, klimat och hållbarhet”. Den andra rapporten ”Rapportering av fördjupande forskningsinsatser kopplade till skolutvecklingsprogrammet KNUT3 - En berättelse om vad en transformativ inriktning på utbildningens genomförande kan innebära för skolutveckling och möjligheter till meningsfullt lärande publicerades i maj 2015.

 

Utifrån goda projektresultat med tillhörande forskning samt upparbetade regionala och nationella nätverk har KNUT- projektet fått ytterligare medel från Energimyndigheten för att ta fram förslag på hur en nationell organisation för Lärande för hållbar utveckling kan formas. Den nationella organisationen ska möjliggöra att resultat från forskning och skolutvecklingsprojekt som gjorts inom området tas tillvara, utvecklas och sprids till landets skolor och därmed tillgodoser det stöd som pedagoger och skolledare efterlyser i arbetat med lärande för hållbar utveckling. En nationell samverkansorganisation bör vara sektorsövergripande och förankrad hos myndigheter, forskning och andra samhällsaktörer som i sina uppdrag ska verka för en hållbar samhällsutveckling. Det nya projektet har fått namnet Kunskapslänken.

Mer information om Kunskapslänken och de processer som pågår finns här www.knutprojektet.se/kunskapslanken/

 

+ Bakgrund

Några internationella och nationella överenskommelseer

EU har beslutat att vi till år 2020 ska ha minskat vår energianvändning och våra CO2-utsläpp med 20 procent

FN:s generalförsamling har fastställt årtiondet 2005‐2014 till perioden för lärande om hållbar utveckling

I den nya läroplanen för grundskolan står det att varje elev ska utveckla förmågor att ta ställning i frågor och handla i situationer som är centrala för en hållbar utveckling

 

Morgondagens vuxna i sydost består idag av

24 800 förskolebarn

54 000 grundskoleelever

25 500 gymnasieelever

25% av regionens invånare

 

Forskning visar

Barns och ungdomars lärande bör sättas in i ett större sammanhang för att skapa intresse och engagemang

Energikontor Sydost kan vara spindeln i nätet för att knyta ihop -

Skolan med – arbetsliv (omgivande samhälle)
Skolan med – ny forskning och ny teknik
Skolan med - regionens  och kommunernas strategiska planer inom energi, klimat och miljöområdet  

 

Läs mer om

 

 

    Det finns inga fler kalenderposter i denna kategorin

    VISA ALLA