Stor potential för vindkraft i Kronoberg

I Kronobergs län finns 2015 åtta vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på drygt 15 GWh per år. De vindbruksplaner som sex av länets kommuner har tagit fram, visar på en total potential på nästan 4 TWh (4 miljarder kWh).
 
I Alvesta och Uppvidinge finns områden som av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för vindbruk. Dessa områden anses extra lämpliga att etablera vindkraft inom. 

 

Vindkraftparken Taggen som planeras i Hanöbukten skulle fullt utbyggd ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll

 

De senaste tio åren har förstudier utförts för mer än 650 vindkraftverk i länet. Även om endast en mindre andel realiseras så innebär detta stora investeringar. Lokala och regionala företag kan ta del av dessa och de arbetstillfällen som skapas.

 

Ladda ner foldern om Vindkraft Kronoberg

 

Illustrationer: Kajsa Nilsson.

 

+ Värdekedjan

Värdekedjan

När vindkraft byggs ut finns det många möjligheter för lokala företag att vara med i processen.
Inte bara de mest uppenbara tjänsterna, som avverkning av skog eller leverans av grus och betong. 
 

Även näringar som man kanske först inte tänker på kan sälja tjänster och produkter. 
Exempel på detta är restaurang och turism, elektriker, biluthyrare med mera.

 

Processen för att bygga vindkraft är lång och startar oftast med en förstudie. Det är inte ovanligt att det tar 5-10 år från förstudie till en färdig vindpark. Det gäller att vara uthållig och med när det gäller. Energikontoret kan hjälpa dig som leverantör att vara förberedd. 

Länken nedan ger en bild av hur en typisk process fram till färdig vindpark kan se ut:

Processen >>

Det är många typer av tjänster och varor som behövs i ett vindkraftprojekt. Länken här under visar exempel på vad som behövs i de olika faserna.

Värdekedjan >>

Den som tecknar arrendeavtal och ansvarar för ett vindkraftprojekt benämns oftast projektör. Det är skillnad på hur de olika projektörerna arbetar. En del har stor egen kompetens, medan andra använder mycket konsulter. Även entreprenörerna har olika strategi. Vissa har egen personal och maskiner, andra använder mycket underentrepröner.

+ Fakta och status för vindkraft i Kronoberg

Fakta

Anta att det byggs 175 vindkraftverk i Kronobergs län. Anta vidare att varje verk producerar 8 GWh el per år och kostar 40 MSEK att bygga.

 

Studier utförda på liknande

projekt* visar på följande möjligheter:

 

- Total investering 7 miljarder kronor

 

- 1,4 TWh elproduktion per år

(beroende på storlek av vindkraftverk)

 

- Motsvarar 72 % av elförbrukningen i Kronobergs län

500 – 1000 årsarbeten i regionen under byggfasen

 

 - 45 årsarbeten per år under driftsfasen (20 – 25 år)

 

* Se bland annat vindkraftcentrum.se och rapport WSP: 10189571, Vindkraft i Uppvidinge

 

Status för vindkraftprojekt i Kronoberg

 

De senaste 10 åren har det utförts förstudier för att uppföra mer än 650 vindkraftverk i Kronobergs län. Ungeför hälften av dessa har studerats närmare och resulterat i tillståndsansökningar. Beroende på storlek på och antal vindkraftverk ska tillstånd sökas antingen hos kommunen (bygglov) eller hos länsstyrelsen (miljötillstånd).

Energikontor Sydost har täta kontakter med de projektörer som är aktiva i Kronoberg och är uppdaterade när det gäller deras projektes status. 

 

Projektstatus för maj 2016 hittar du här

Projektstatus för november 2015 hittar du här

Projektstatus för september 2015 hittar du här