Solel fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Solel

Att använda sig av solen är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el.  Systemet är dessutom tyst, tar inte stor plats, kräver minimalt underhåll och har lång livslängd. 

Effekt och placering

Storleken på en solcellsanläggning anges ofta i kilowatt, som då avser toppeffekten under optimala testförhållanden. En installerad kW motsvarar ungefär 7-8  m² solceller  och producerar 800 - 1000 kWh per år i bra söderläge och taklutning. 

Det optimala är att placera solcellerna i söderläge, men sydost och sydväst-läge fungerar också. Taklutningen ska ligga mellan 15-60 grader. Viktigt är att undvika skuggning från träd och dylikt. 

Kan man bli självförsörjande på solel? 

I normala fall täcker solelen oftast bara en del av det totala årsbehovet, eftersom solcellerna endast producerar el under dagtid när solen skiner. Därför är solel ett komplement till den köpta elen.

 

För dig som bor i bostadsrätt>>

Lagring, skötsel och tillstånd

Lagring av solel

Det går att lagra solel för senare användning med hjälp av batterier, till exempel om man har solcellerna på en sommarstuga eller husvagn och inte är nätansluten. Har man en solcellsanläggning som är nätansluten, fungerar det fasta elnätet som batteri, eftersom man köper/säljer elen där.

Tillstånd

Det är den enskilda kommunen som avgör huruvida det behövs bygglov för en solcellsanläggning eller inte. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun i god tid innan installtionen påbörjas. 

 

Skötsel och livslängd

En solcellsanläggning behöver ingen regelbunden skötsel, eftersom systemet har få rörliga delar och sköter sig självt. Installerar man solcellen i rätt lutning så sköts rengöringen naturligt av regn. 

I anläggningen ingår en växelriktare, som omvandlar solelens likström till växelström. Denna växelriktare övervakar också systemet och indikerar om något är fel. En korrekt installerad solce

Lönsamhet och bidrag

Kostnad och lönsamhet

Priserna på solceller har minskat kraft de senaste åren och beräknas fortsätta att sjunka. I dagsläget är kostnaden räknat per kW 15-20 tkr för ett komplett system för en villa (10 kW). Priset kan dock variera mycket mellan olika leverantörer och typ av tak. 

Lönsamheten för en solcellsanläggning beror bland annat på prisutvecklingen på el, och är
därför svår att beräkna.

 

Besparingen från solel kommer från olika delar.  Solelen som används direkt i huset ersätter
köpt el och har därför samma värde som den rörliga delen av kostnaden för köpt el. Detta gör
att man behöver köpa mindre el från elbolaget. Hur mycket av solelen som används direkt i byggnaden beror på anläggningens storlek och byggnadens elförbrukning, men det kan röra
sig om 30-60%. Överskottsel kan man sälja till ett elbolag för överrenskommet pris. Tidigare
var denna ersättning hög, men idag ligger den oftast nära spotpriset på elbörsen Nordpol. Skattereduktionen för överskottsel ( 60 öre/kWh) gör dock att även den sålda elen ger en bra intäkt. 

 

Sammantaget är en solcellsanläggning med stor sannolikhet en bra investering inför
framtiden, miljömässigt men även räknat i kronor.

 

Bidrag

Sedan 2018 finns ett nytt statligt bidrag för installation av solel. Både företag, offentliga organisationer och privatpersoner kan söka detta bidrag.

Stödet uppgår till max 30 procent för samtliga sökande.  Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Bidraget söker man hos länsstyrelsen. Läs mer på Energimyndighetens hemsida.  Man kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden vid installation av solceller. Man kan  dock inte få ROT-avdrag om man redan har fått investeringsstöd från länsstyrelsen. Läs mer om ROT-avdraget här

 

Från och med 1 januari 2015 kan du få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Läs mer här