EMPOWER

Effektiv energianvändning i byggnader

Syfte

EMPOWER ska bidra till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2017 till december 2021

Projektets hemsida

http://www.interregeurope.eu/empower/

EMPOWER ska bidra till att nå EU:s klimatmål genom att minska CO2-utsläppen från byggnader med hjälp av ny teknik och med bättre förvaltning. 
Projektet är angeläget eftersom byggnader idag står för 40% av Europas energianvändning och 36% av koldioxidutsläppen. Effektiv övervakning skulle kunna minska energianvändningen med 10%. 

Projektets mål är att minska koldioxidutsläppen från byggnader och stödja tillväxt och sysselsättning i den lokala ekonomin. Projektet kommer att också att förbättra regionala policyer bland annat genom att:

* Analysera partners strategier och riktlinjer genom peer reviews
* Identifiera goda exempel via studiebesök att använda på seminarier och workshops
* Utveckla kostnadseffektiva energiövervakningssystem och använda dessa i befintliga byggnader
* Utveckla kapaciteten och kompetensen hos berörda myndigheter


Projektet förväntas bidra till:
* Ytterligare projekt där man nyttjar kostnadseffektiv energiövervakning för att minska energiförbrukningen, med hjälp av ny teknik.
* Förbättrad styrning mellan olika nivåer, med hjälp av strategin "do-act-check".

Resultaten av projektet förväntas gynna fastighetsägare, beslutsfattare, små och medelstora företag i energibranschen och investerare. 

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735448629,
tommy.lindstrom@energikontorsydost.se

Övrigt

I projektet deltar nio partners från åtta olika länder i Europa, med ledning av Slovenien. 

Länkar

Under projekttiden kommer ett nyhetsbrev en gång i halvåret. I nyhetsbrevet sammanfattas aktiviteterna i projektet.

 

Nyhetsbrev 1 Efter mycket förberedande arbete startade de nio projektpartnerna från Europa arbetet i januari. Tack vare stöd från den europeiska regionalutvecklingsfonden genom Intereg Europe‐programmet har partnerna tillsammans med regional
och lokala aktörer påbörjat en diskussion om hur miljöpåverkan kan minskas genom en förbättrad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader, med fokus på finansiella lösningar.

 

Nyhetsbrev 2 I det här numret finner du information om de aktiviteter som pågått i EMPOWER under hösten, såväl som information om den kommande spännande fasen i projektet. Överlag är vi på god väg att stärka (EMPOWER) våra regioner.

 

Nyhetsbrev 3. I detta nummer finner du information om det senaste halvårets studiebesök, samt vad nytt som skett på EMPOWERS hemsida. 

 

Nyhetsbrev 4. I detta nummer berättar vi om våra senaste studiebesök under mars - juni 2018 samt om nya artiklar på EMPOWERs hemsida. 


Nyhetsbrev 5. I detta nummer berättar vi om våra två tekniska workshops i Almada och i Portugal. 

 

Nyhetsbrev 6. Här kan du bland annat läsa om de utbytesworkshops som har arrangerats i de olika länderna.

 

Nyhetsbrev 7. Nu avslutar vi fas 1 i projektet och presenterar de regionala handlingsplanerna.
 

Nyhetsbrev 8. Nu går vi in i fas 2 i projektet och presenterar hur regionerna arbetar med att implementera sina handlingsplaner. 

 

Pressrelease från november 2018  - om den tekniska workshopen i Almada, Portugal. 

Pressrelease från maj 2019 - om erfarenhetsutbyte mellan partnerländerna

Pressrelease från november 2019  om de regionala åtgärdsplanerna

 

Broschyr om EMPOWER

Resultat