EMPOWER

Effektiv energianvändning i byggnader

Syfte

EMPOWER bidrar till mer en energieffektiv fastighetsförvaltning genom ökad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • God bebyggd miljö

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

januari 2017 till augusti 2022

Projektets hemsida

http://www.interregeurope.eu/empower/

EMPOWER bidrar till att nå EU:s klimatmål genom att minska CO2-utsläppen från byggnader med hjälp av ny teknik och med bättre förvaltning. 
Projektet är angeläget eftersom byggnader idag står för 40% av Europas energianvändning och 36% av koldioxidutsläppen. En effektivare hantering av energidata kan minska energianvändningen med 10%. 

Projektets mål är att minska koldioxidutsläppen från byggnader och stödja tillväxt och sysselsättning i den lokala ekonomin. Projektet kommer att också att förbättra regionala policyer bland annat genom att:

* Analysera partners strategier och riktlinjer genom peer reviews
* Identifiera goda exempel via studiebesök att använda på seminarier och workshops
* Utveckla kostnadseffektiva energiövervakningssystem och använda dessa i befintliga byggnader
* Utveckla kunskapen och kompetensen hos berörda myndigheter
Projektet förväntas bidra till:
* Ytterligare projekt där man nyttjar kostnadseffektiv energiövervakning för att minska energiförbrukningen, med hjälp av ny teknik.
* Förbättrad styrning som ger bättre beslutsunderlag för prioriteringar av fastighetsinvesteringar.

Resultaten av projektet förväntas gynna fastighetsägare, beslutsfattare, små och medelstora företag i energibranschen och investerare. 

Kontaktperson

Lena Eckerberg,
Utvecklingschef/Projektledare


Tel. 0734-40 82 75,

lena.eckerberg@energikontorsyd.se

Finansierat av:

Roger Gunnarsson,
Projektledare/Regional Utvecklingsledare


Tel. 070-620 83 05 ,
roger.gunnarsson@energikontorsyd.se

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-44 86 29,
tommy.lindstrom@energikontorsyd.se

Övrigt

Konceptet grundar sig i att projektpartnerna identifierar goda exempel i sin region som sedan legat till grund för interregionala studiebesök och erfarenhetsutbyten. Vid de tematiska workshoparna har olika experter inbjudits för att tala, dels om tekniska lösningar för energiuppföljning och dels om finansiella lösningar. De interregionala arrangemangen har kompletterats med regionala arrangemang för vidare spridning lokalt.

 

I projektet deltar nio partners från åtta olika länder i Europa, och koordinerats av Energap från Slovenien. 

 

Broschyr om EMPOWER

Länkar

Webbinarium

6 april 2022 - Angrip underhållsskulden genom att energieffektivisera!
Kunskapsutbyte med fokus på olika modeller för energieffektivisering av offentliga fastigheter, ett samarrangemang med Energieffektiviseringsföretagen.

Resultat

Under projekttiden har cirka 20 regionala möten med cirka 390 deltagare framförallt från offentlig sektor på fastighetssidan, 6 internationella tematiska möten och workshops genomförts för interregionalt erfarenhetsutbyte. Sju internationella studiebesök där goda exempel inom energiuppföljning i Europa har förevisats. Målgrupp och därmed inbjudna till aktiviteterna har varit offentlig sektor i Kalmar län.

 

De identifierade åtgärderna är underlag för upphandling energi-insamlingssystem, metoder för att visualisera energianvändningen för beslutsunderlag och prioriteringar, samt en pilotmodell för beteendeförändringar, energisparbudskap på Hultsfreds gymnasium. Läs mer om piloten i Hultsfred här > Under projektets gång har en modell för upphandlingskrav av energidatasystem tagits fram och testats, begreppet Värdeskapande fastigförvaltning har etablerats i länet, kunskapen om olika metoder och former av energiuppföljning har ökats liksom kunskapen om förhållningssätt och redovisningsmetoder för energi-investeringar.
 

En konsekvens av pandemin är att förutsättningarna har förändrats. Kommunerna behöver nu anpassa sina lokaler till den nya situationen efter pandemin, se över sin lokalförsörjning och testa goda europeiska exempel in i sin egen verksamhet. Med annorlunda användning av lokalerna, med mycket distansarbete och förändrade behov är det än mer viktigt att fastighetsägarna följer upp och modifierar energianvändningen i sina lokaler. Därför har projektet förlängts och utökats för att även innefatta de nya förhållandena.  
 

En del av i det förlängda projektet hanterar begreppet ”energifattigdom”. Covid-pandemin har förvärrat problem med energifattigdom i Europa, direkt kopplat till förekomsten av ett byggnadsbestånd med dålig energiprestanda och låginkomsthushåll. Inom ramen för EMPOWER+ får Energikontor Sydost möjlighet att titta närmare även på dessa frågor, aktuell även i Sverige med de stigande energipriserna. Här kan de kommunala energi- och klimatrådgivarna spela en viktig roll. 

 

Projektet har tagit fram en gudiebok kring energimätning och kontroll: EMPOWER Energy monitoring 2022, och en kring energifattigdom: EMPOWER Energy poverty guidebook 2022.

 

Under projekttiden kommer ett nyhetsbrev en gång i halvåret. I nyhetsbrevet sammanfattas aktiviteterna i projektet.

 

Nyhetsbrev 1 Efter mycket förberedande arbete startade de nio projektpartnerna från Europa arbetet i januari. Tack vare stöd från den europeiska regionalutvecklingsfonden genom Intereg Europe‐programmet har partnerna tillsammans med regional
och lokala aktörer påbörjat en diskussion om hur miljöpåverkan kan minskas genom en förbättrad kontroll, uppföljning och styrning av energianvändningen i byggnader, med fokus på finansiella lösningar.

 

Nyhetsbrev 2 I det här numret finner du information om de aktiviteter som pågått i EMPOWER under hösten, såväl som information om den kommande spännande fasen i projektet. Överlag är vi på god väg att stärka (EMPOWER) våra regioner.

 

Nyhetsbrev 3. I detta nummer finner du information om det senaste halvårets studiebesök, samt vad nytt som skett på EMPOWERS hemsida. 

 

Nyhetsbrev 4. I detta nummer berättar vi om våra senaste studiebesök under mars - juni 2018 samt om nya artiklar på EMPOWERs hemsida. 


Nyhetsbrev 5. I detta nummer berättar vi om våra två tekniska workshops i Almada och i Portugal. 

 

Nyhetsbrev 6. Här kan du bland annat läsa om de utbytesworkshops som har arrangerats i de olika länderna.

 

Nyhetsbrev 7. Nu avslutar vi fas 1 i projektet och presenterar de regionala handlingsplanerna.
 

Nyhetsbrev 8. Nu går vi in i fas 2 i projektet och presenterar hur regionerna arbetar med att implementera sina handlingsplaner. 

 

Nyhetsbrev 9. Projektet har blivit förlängt!

 

Nyhetsbrev 10. Sista nyhetsbrevet, projektet är avslutat.

 

Pressrelease från januari 2018 - om hur franska och slovenska kommuner tittar på goda exempel i Kalmar län

Pressrelease från oktober 2018 - om kunskapsutbyte på europeisk nivå

Pressrelease från november 2018  - om den tekniska workshopen i Almada, Portugal. 

Pressrelease från december 2019 - om Gröna lån - finansieringsmöjlighet för energieffektivisering av byggnader

Pressrelease från maj 2019 - om erfarenhetsutbyte mellan partnerländerna

Pressrelease från oktober 2019 - om Mönsterås kommuns träbyggnader föredömen

Pressrelease från november 2019  om de regionala åtgärdsplanerna

Pressrelease från november 2019 - om onödiga kostnader på grund av brist på energieffektivisering

Pressrelease från december 2019 - om erfarenhetsutbyte för Kalmar läns kommuner

Pressrelease från juli 2020 - om energibudskap i Hultsfred för att påverka vanor och beteende

Pressrelease från mars 2022 - om energifattigdom – energieffektivisering utifrån ett socialt perspektiv

Pressrelease från maj 2022 - om nya lärdomar om energiuppföljning i Paris