Co2mmunity

Stöd för gemensamt byggda och ägda anläggningar för förnybar energi

Syfte

Internationellt samarbete för ökat antal gemensamt ägda anläggningar som producerar förnybar energi.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2017 till november 2020

Projektets hemsida

http://co2mmunity.eu/

Tillsammans med 15 partners från hela Östersjöområdet arbetade Energikontor Sydost under tre år för att öka antalet gemensamt ägda anläggningar som producerar förnybar energi, genom att utbyta erfarenheter och dokumentera hur man lyckats i olika länder. Genom att samla regionala intressenter med intresse och kunskap på området ämnade vi bidra till att organisationer och kooperativ skulle få den hjälp som behövdes för att realisera solcellsanläggningar, vindkraftverk och andra typer av anläggningar.
 

Det finns ett behov att dokumentera hur gemensamt ägna lösningar i olika organisationsformer (kooperativ, ekonomiska föreningar mm) för förnybar energi ser ut i Östersjöområdet. Projektets mål har varit att skapa denna kunskapsbas samt att stärka kommunernas och regionala aktörers, politikers och andra beslutsfattares kapacitet och kunskap om förnybar energi för att underlätta för gemensamt ägda projekt.
 

Kärnan i projektet var att skapa nätverk för förnybar energi som initierar och stöder kooperativa projekt. Ambitionen var att i varje partnerregion, initiera och hantera ett sådant nätverk och att utbyte av erfarenheter mellan nätverken i de olika partnerregionerna skulle bidra till en färdplan som visar hur de som ligger efter ska göra för att komma ikapp de länder som ligger i framkant, samt en översikt över goda exempel och lokala handböcker för gemensamt ägda energiprojekt. 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

I projektet deltog sexton partner från åtta länder med ledning av Kiel University, Tyskland. 

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,
johan.milton@energikontorsyd.se

Bakgrund

Gemensamt ägda energiprojekt erbjuder produktion av förnybar energi från lokala projekt (vind, sol, biomassa, vattenkraft, geotermisk) genom ett aktivt engagemang från lokalsamhället. Tillsammans finansierar och utvecklar medborgare projekt som främjar en hållbar energiproduktion. Detta kan vara en solcellsanläggning eller lokala närvärmenät eller produktion av biogas. Genom en lokal förankring har gemensamt ägda energiprojekt ofta hög social acceptans. Att främja sådana projekt är därför ett bra sätt för att öka andelen lokalproducerad förnybar energi.

Länkar

Seminariedokumentation:

 

 

Film

 

Nyhetsbrev

  • Nummer 1 - dec 2019
    I brevet beskrivs resultat och det arbete som görs i respektive region inom projektet. Läs tex om gemensamma inköp av värmepumpar i Danmark eller hur man i Tyskland engagerar medborgare att ta del i "energiewende".

 

Nyhetsartiklar

2020-08-27 Föreningar gjorde virtuella solcellsbesök

2020-05-20 Bostadsrättsföreningar fick råd om solceller - se webbinariet i efterhand

2020-04-07 Hur man utvecklar förnybar energi tillsammans - handbok

2020-01-24 - Vad är Community Energy?

2019-02-14 - Pressmeddelande från Solkompaniet: Interna nät för flerbostadshus förbättrar solelen med 25 %

2018-09-25 - Att äga solceller tillsammans

2018-04-25 - Stort intresse för gemensamt ägda solceller

Resultat

Projektet har i alla EU-länder runt Östersjön informerat, inspirerat och stöttat initiativ kring community energy och energigemenskaper inom förnybar energi. 245 olika personer har deltagit på de aktiviteter som vi på Energikonoret arrangerat, varav 184 representanter från BRFer och andra föreningar (Bygdegårdar, idrottsföreningar), vilka har varit huvudmålgruppen. Energi och klimatrådgivare i sydost har både tagit del av kunskapshöjning och bidragit till att stötta föreningar inom sitt arbetsområde. Ett par av föreningarna som deltagit i våra digitala träffar om solenergi, har investerat i solceller under projektperioden och ytterligare några har initierat en process för att skaffa solceller. Av naturliga skäl har det varit svårt att koppla våra aktiviteter till konkreta resultat, då inspirationsföreläsningar sällan ger ett omedelbart resultat och många faktorer bidrar till ett beslut att investera i solceller. Ett problem är att befintligt solcellsstöd har ändrats under projekttiden. Det har också funnits en osäkerhet om stöd kommer att betalas ut överhuvudtaget då budgetmedel skjutits till efter hand. Vi hade som mål att tre energikooperativ skulle startas under detta projekt, detta har vi dock inte lyckats med.
 

Läs Handboken om Community Energy - Hur man utvecklar förnybar energi tillsammans. I texten beskrivs vad vi anser ingår i begreppet ”community energy”, tips på hur man kan stötta och inspirera till fler gemensamma förnybar energi-projekt, och erfarenheter som gjorts i Co2mmunity. Publicerad i april 2020. 

Läs projektets gemensamma framtagna Roadmap (engelska), som beskriver hur projektet gick till, med praktiska exempel från deltagande länder samt rekommendationer för policies för att stötta energigemenskaper. Publicerad september 2020.  

 

Tack till:

Kalmar Energi, Affärsverken i Karlskrona samt till länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg.