Res grönt i gröna Kronoberg

För effektivare transporter

Syfte

En satsning för att minska klimatpåverkan från arbetspendling, besöksresor, tjänsteresor och godstransporter kopplat till större arbetsplatser i Kronobergs län.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Bara naturlig försurning

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2017 till december 2020

Projektets hemsida

http://blogg.regionkronoberg.se/resgront/
Res grönt i gröna Kronoberg syftar till att möta de utmaningar som transportsystemet medför och genom påverkansarbete i olika former bryta invanda mönster och effektivisera transporterna. Energikontor Sydost samverkar med Region Kronoberg (projektägare) i projektet. Tillsammans arbetar vi med 35 arbetsplatser (offentliga så som kommuner, myndigheter etc, såväl som privata) och 45 000 medarbetare i Kronobergs län. Målet att minska koldioxidutsläppen från resor till, från och i jobbet genom att öka andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång, samt att minska antalet person- och godstransporter (km) med fossildrivna transportmedel. Projektet finansieras av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 
Exempel på planerade aktiviteter riktade mot arbetsplatser i Kronoberg län är:
Seminarier, utbildningsinsatser inom hållbar mobilitet.
Utredning och optimering av tjänsteresor och besöksresor
Testresenärskampanj i kollektivtrafiken för anställda
Testcyklistkampanj där de anställda får testa elcykel under ett antal veckor
Tävling/kampanj för att stimulera medarbetare till hållbart resande
Informationsinsatser kring styrmedel och verktyg för tjänsteresor, ex resfria möte, reseriktlinje, klimatkompensation.
Utredning och optimering av interna och/eller externa godstransporter kopplat till arbetsplatsen.

Kontaktperson

Per-Åke Andersson,
Projektledare


Tel. 070-921 60 51,

per-ake.andersson@energikontorsydost.se

Elisabeth Anderberg,
Projektledare


Tel. 0730-48 37 70,
Elisabeth.Anderberg@energikontorsydost.se

Sofia Ejlertsson Mårdh,
Projektledare


Tel. 0790-777910,
sofia.mardh@energikontorsydost.se

Bakgrund

De senaste åren har trafiken återigen ökat från att ha legat på en relativt jämn nivå vilket påverkar utsläppen. Den energieffektivisering och ökade användning av biobränslen som skett räcker inte till för att kompensera för den ökade trafiken från person- och godstransporter. Dessutom används fordonen ineffektivt (t.ex. bilar med låg utnyttjandegrad, låg beläggning i kollektivtrafiken, låg fyllnadsgrad i godstransporter) och vårt rese- och konsumtionsbeteende förändras långsamt. En viktig del i omställningen handlar därför om beteende, att ändra invanda mönster och välja mer hållbara sätt att resa och att transportera gods.

Resultat

Filmade föreläsningar från Inspirationsdagen om hållbara resor 29 maj 2018 i Växjö 

Samtliga föreläsningar finns nu upplagda på Region Kronobergs hemsida