Res grönt i gröna Kronoberg

För effektivare transporter

Syfte

En satsning för att minska klimatpåverkan från arbetspendling, besöksresor, tjänsteresor och godstransporter kopplat till större arbetsplatser i Kronobergs län.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • Bara naturlig försurning

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

september 2017 till december 2020

Projektets hemsida

http://blogg.regionkronoberg.se/resgront/
Res grönt i gröna Kronoberg syftade till att möta de utmaningar som transportsystemet medför och genom påverkansarbete i olika former bryta invanda mönster och effektivisera transporterna. Energikontor Sydost samverkade med Region Kronoberg (projektägare) i projektet. Tillsammans arbetade vi med 35 arbetsplatser (offentliga så som kommuner, myndigheter etc, såväl som privata) och 45 000 medarbetare i Kronobergs län. Vårt mål var att minska koldioxidutsläppen från resor till, från och i jobbet genom att öka andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång, samt att minska antalet person- och godstransporter (km) med fossildrivna transportmedel. Projektet finansierades av regionala tillväxtmedel samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 
Exempel på aktiviteter riktade mot arbetsplatser i Kronoberg län:
Seminarier, utbildningsinsatser inom hållbar mobilitet.
Utredning och optimering av tjänsteresor och besöksresor
Testresenärskampanj i kollektivtrafiken för anställda
Testcyklistkampanj där de anställda får testa elcykel under ett antal veckor
Tävling/kampanj för att stimulera medarbetare till hållbart resande
Informationsinsatser kring styrmedel och verktyg för tjänsteresor, ex resfria möte, reseriktlinje, klimatkompensation.
Utredning och optimering av interna och/eller externa godstransporter kopplat till arbetsplatsen.

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,
annika.oberg@energikontorsyd.se

Bakgrund

De senaste åren har trafiken återigen ökat från att ha legat på en relativt jämn nivå vilket påverkar utsläppen. Den energieffektivisering och ökade användning av biobränslen som skett räcker inte till för att kompensera för den ökade trafiken från person- och godstransporter. Dessutom används fordonen ineffektivt (t.ex. bilar med låg utnyttjandegrad, låg beläggning i kollektivtrafiken, låg fyllnadsgrad i godstransporter) och vårt rese- och konsumtionsbeteende förändras långsamt. En viktig del i omställningen handlar därför om beteende, att ändra invanda mönster och välja mer hållbara sätt att resa och att transportera gods.

Resultat

Projektet har arbetat med en bred palett av insatser, som har baserats på önskemål som inkommit från de deltagande organisationerna samt anställda som deltagit i den första resvaneundersökningen. Projektet har främst arbetat med kunskapshöjande insatser, testkampanjer med elcyklar, lådcyklar respektive kollektivtrafik, tävlingar och kampanjer för att främja klimatvänliga transportslag. Projektet har genomfört flera insatser avseende tjänsteresor, bland annat en utbildning där flertalet deltagande kommuner, Region Kronoberg samt några av företagen fick arbeta med hur en organisation kan utveckla sin resepolicy. Därtill har projektet tagit fram ett kunskapsunderlag avseende systemstöd för tjänsteresor samt effektiv fordonsorganisation. Projektet har således främst lagt fokus på kunskapshöjning och testaktiviteter, samt delvis även på policypåverkande insatser.

 

Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg som helhet har varit framgångsrikt. Det har varit uppskattat av deltagarna och haft hög legitimitet och stor synlighet. Projektet har varit vältajmat och har bidragit med en rad insatser, med särskilt fokus på testaktiviteter, som utan projektet inte hade blivit av, har gett avtryck. Här redogörs för de kvantitativa måtten på projektets genomförande och resultat, baserat på projektets övergripande effektmål, övergripande projektmål samt delmålen för personrespektive godstransporter.

  • Minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn i Kronoberg.
  • Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång har ökat och antalet person och godstransporter (km) med fossildrivna transportmedel har minskat.
  • Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång på deltagande organisationer har ökat och antalet persontransporter med fossildrivna transportmedel har minskat.
  • Ökad kunskap kring hållbara tjänsteresor och arbetspendling hos nyckelpersoner.
  • Ökad kunskap kring hållbara godstransporter hos nyckelpersoner.
  • Andelen godstransporter med fossildrivna transportmedel på deltagande organisationer har minskat.

 

Filmade föreläsningar från Inspirationsdagen om hållbara resor 29 maj 2018 i Växjö 

Samtliga föreläsningar finns nu upplagda på Region Kronobergs hemsida

Tack!

Tack till organisationer som deltog och EU:s regionala utvecklingsfond!

Deltagande organisationer: Alvesta kommun och Allbohus Brunskoggruppen IKEA Älmhult Lessebo kommun, Lessebo fjärrvärme och Lessebohus Linnéuniversitetets Ljungby kommun, Ljungbybostäder och Ljungby energi Markaryds kommun Tingsryds kommun, Stiftelsen Tingsrydsbostäder, Tingsryds Energi AB, Tingsryds kommunföretag AB, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB och Tingsrydsbostäder AB Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg Uppvidinge kommun, Uppcom och Uppvidingehem Växjö kommun, Videum, Vidingehem, Värends räddningstjänstförbund, Växjöbostäder, Växjö energi och Vöfab Älmhults kommun och Älmhultsbostäder Länsstyrelsen i Kronobergs län Vida AB, Vida Skog AB och Vida Wood AB.