Regionala noder för energikartläggningsstöd

Vi hjälper ditt företag på traven med energieffektivisering!

Syfte

Vi erbjuder stöd till små och medelstora företag att genomföra energieffektiviserande åtgärder.

Mål

  • Begränsad klimatpåverkan

 

Läs mer om de nationella miljömålen

Projektperiod

juni 2015 till december 2020

Projektets hemsida

http://www.energikontorsydost.se/noder-och-natverk

Att effektivisera sitt företags energianvändning leder till både mindre klimatpåverkan och större konkurrenskraft på marknaden. Små och medelstora företag kan fram till 30 april 2019 söka stöd från Energimyndigheten (upp till 50 000 kr) för att genomföra energikartläggningar. Små och medelstora företag har också möjlighet att söka stöd för vidare energiarbete efter utförd energikartläggning, så som åtgärder för energieffektivisering, organisations- och processinnovation, konsulttjänster och kunskapshöjande insatser, samt stöd till innovation och experimentell utveckling.


Läs mer på vår sida Sök bidrag.

Energikontor Sydost erbjuder företag hjälp med att söka dessa stöd och finna kompetenta kartläggare. Vi erbjuder också riktade aktiviteter för att hjälpa företag att ta stegen vidare för att föreslagna effektiviseringsåtgärder ska bli verklighet. Vi erbjuder detta stöd på uppdrag av EU:s regionala utvecklingsfond via Energimyndigheten. 
Genom att bjuda in företag att delta på seminarieträffar, eller på annat sätt tillgodogöra sig information, kan vi hjälpa dem att genomföra åtgärder och införa ett systematiskt och strukturerat energiarbete. Vi arrangerar informationsaktiviteter i samverkan med våra regionala energi-och klimatrådgivare. Regionala Noder för energikartläggningsstöd etableras över hela Sverige och drivs av de 15 regionala energikontoren. 
 

Målgrupp
De som kan söka stödet är små och medelstora företag med en energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter, enligt Jordbruksverkets beräkning, kan få stöd även om de har lägre energianvändning. 


Syfte och mål

Syftet med satsningen är att växla upp effekterna av detta stöd med målsättningen att ytterligare bidra till en effektiv energianvändning och ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Den övergripande målsättningen är att dessa företag via vårt stöd ska få en effektiv användning av energi och arbeta systematiskt och strukturerat med att minska sin energianvändning.

Kontaktperson

Kerstin Eriksson,
Projektledare


Tel. 070-620 83 07 ,

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Bakgrund

Effektiv energianvändning är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle. För att effektivisera energianvändningen behövs information, kunskap och utveckling av nya tekniska lösningar och produkter. Potential för energieffektivisering finns inom alla branscher, men trots god ekonomisk lönsamhet genomförs inte en del av möjliga energibesparande åtgärder. Det kallas för energieffektiviseringsgapet. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används i ett företag, hur energin fördelas i verksamheten, kostnaderna för denna samt förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Små och medelstora företag kommer, via det så kallade energikartläggningsstödet, erbjudas stöd för att genomföra en energikartläggning. 

Projektet är indelat i två faser. Fas 1 mellan 2015 - 2017 där arbetet inleds med olika informationsinsatser riktade till målgruppen och och Fas 2 mellan 2018 - 2020 där arbetet intensifieras.