Energi- och klimatoptimerad upphandling

Stärkt kompetens inom offentlig upphandling ska bidra till lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning

Syfte

Den offentliga upphandlingen lägger basen för en välfungerande samhällsservice där medborgarnas behov ska tillgodoses och den är ett viktigt och avgörande verktyg för att kunna nå miljömålen och de globala målen. Detta projektet ska stärka kompetensen kring systematiskt och strategiskt upphandlingsarbete.

Mål

Agenda 2030

7 Hållbar energi för alla

12 Hållbar konsumtion (del mål 12.7)

Nationella miljömål

Generationsmålen

Begränsad klimatpåverkan

Regionala miljömål (Lst)

Fossilbränslefritt Kronoberg 2030

Kronoberg plusenergilän 2050

Projektperiod

juni 2019 till december 2020

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för strategiskt upphandlingsarbete, utifrån målgruppens behov inom energi- och klimatområdet. Målgruppen består av sju kommuner och Region Kronoberg.

Projektmålen fokuserar lägre koldioxidutsläpp och minskad energianvändning samt ökade kunskaper om verktyg och processtöd. Projektgruppen, Länsstyrelsen i Kronobergs län och Energikontor Sydost, samordnar insatser för kunskapslyft och processtödsutveckling.

Projektet har stor potential då behoven av utveckling är stora och upphandling har stora möjligheter till att bidra till att miljömålen inom energi- och klimat uppnås. Spridningspotentialen av projektets resultat är stor, eftersom alla offentliga aktörer i stort sett delar samma utmaningar inom upphandlingsområde

Kontaktperson

Christel Liljegren,
Vd/projektledare


Tel. 0706-20 83 08 ,

christel.liljegren@energikontorsydost.se

Projektet finansieras av Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Kronoberg.

Bakgrund

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg har gemensamt under flera år fokuserat på upphandling som ett viktigt åtgärdsområde. Kunskapshöjande åtgärder behövs löpande och bakgrunden till detta projekt är att målgruppen identifierat följande behov: brist på kunskap och medvetenhet om upphandlingsarbetet som strategiskt verktyg för att nå miljömålen, vilka miljökrav som går att ställa i förfrågningsunderlag, hur livscykelanalyser kan ge ett bättre beslutsunderlag, bristfälliga styrdokument och processbeskrivningar, avsaknad av avtalsuppföljning och oklara roller i upphandlingsarbetet. Målgruppen uttrycker även en brist på goda exempel på hållbar upphandling och hur resurser kan frigöras genom en effektivare upphandling. Det finns också brister i det systematiska arbetssättet och ett behov av samordnande upphandlingsaktörer.