Fånga vinden i sydost

Mer vindkraft på rätt plats

Syfte

Ska öka kunskap om hinder och hitta samexistenslösningar för vindkraft i sydost, samt ta fram verktyg för kommunal/regional planering av vindkraft.

Mål

  • Sverige 100% Fossilfri elproduktion 2040 

  • Europa klimatneutralt 2050 

Projektperiod

september 2020 till september 2022

I projektet kommer Energikontor Sydost i samverkan med tre länsstyrelser i regionen att analysera hinder för en vindkraftsutbyggnad, ordna dialoger om samexistens och sammanställa potentialen för vindkraft baserad på kommunala planer och planerade projekt i regionen. Ett kartverktyg kommer att tas fram för att underlätta översiktlig planering. Projektet kommer också att ta fram och samråda kring förslag på åtgärder som kan öka andelen vindkraftsel i regionen. 

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsydost.se

Finansierat av Energimyndigheten, se specifik information

Bakgrund

Det läggs mycket tid och resurser på att projektera vindkraftsprojekt. Tillståndsprocessen tar lång tid och är kostsam. Många projekt får avslag på sin tillståndsansökan i ett sent skede. Genom en bättre planering och dialog i tidigt skede kan samexistenslösningar hittas och fler projekt realiseras på kortare tid.