Fånga vinden i sydost

Mer vindkraft på rätt plats

Syfte

Syftade till öka kunskap om hinder och hitta samexistenslösningar för vindkraft i sydost, samt ta fram verktyg för kommunal/regional planering av vindkraft.

Mål

 • Sverige 100% Fossilfri elproduktion 2040 

 • Europa klimatneutralt 2050 

Projektperiod

september 2020 till december 2022

I projektet samverkade Energikontor Sydost med de tre länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar och Kronoberg för att analysera hinder för vindkraftsutbyggnad, ordna dialoger om samexistens och sammanställa potentialen för vindkraft baserad på kommunala planer och planerade projekt i regionen.

 

Ett kartverktyg togs fram för att underlätta översiktlig planering. Projektet tog också fram förslag på åtgärder som kan öka andelen vindkraftsel i regionen.

Förväntade projektresultat var:

 • Ökad kunskap om vindkraft och motstående intressens behov och villkor
 • Bättre förankring av den Nationella strategins mål för sydostlänen
 • Bättre verktyg för planering av vindkraft
 • Resultat som är användbart  även utanför sydost

 

Illustration med vindkraftverk, moln och fåglar samt texten Fånga vinden.

Erbjudande om dialogmöte

Energikontor Sydost och länsstyrelserna i regionen arrangerade dialogmöten för kommuner i sydost, för att diskutera vindkraftens möjligheter och utmaningar i kommunerna.

 

Dialogmötena vände sig till både politiker och tjänstepersoner. Dialogmötena anpassas till kommunernas önskemål och behov och erbjöds kostnadsfritt som en del i projektet Fånga vinden.

 

Läs mer om dialogmötet.

Kontaktperson

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,

pierre.stahl@energikontorsyd.se

Projektet Fånga vinden finansierades av Energimyndigheten, se specifik information

 

Partner i projektet var:

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsstyrelsen Blekinge

Bakgrund

Det läggs mycket tid och resurser på att projektera vindkraftsprojekt. Tillståndsprocessen tar lång tid och är kostsam. Många projekt får avslag på sin tillståndsansökan i ett sent skede. Genom en bättre planering och dialog i tidigt skede kan samexistenslösningar hittas och fler projekt realiseras på kortare tid.

Länkar

Se slutkonferensen av Fånga vinden - en del av EnergiTing Sydost 2022-11-10.

 

Nyhet 2022-04-26. Rapporten - Möjligheter till samexistens mellan Försvarsmaktens verksamhet och utbyggd vindkraft (FOI)

Nyhet 2022-02-24. Fördubblad vindkraft i sydost under 2022

 

Sammanställning Vindkraftsläget i sydost mars 2022

 

Energikontorets kunskapsbank: Vindkraft - värdekedjan

Resultat

Det finns flera anledningar till att vindkraftsprojekt inte blir av. Den här rapporten sammanställer de vanligaste hindren och ger även förslag på möjligheter. Rapporten baseras på intervjuer av projektörer, kommunala planerare med flera. En genomgång av avslagna projekt de senaste fem åren görs också. Vindkraftsetablering i sydost - hinder och förslag på lösningar 2021

 

Sammanfattningsvis har sex kategorier av hinder för vindkraftsetablering framkommit under intervjuerna:

 • Kommunal planeringsprocess
 • Försvarets intressen
 • Ansökningsprocesser
 • Förankring och lokalt engagemang
 • Natur- och kulturmiljö
 • Elnätsinfrastruktur

 

Hinder på lokal nivå är exempelvis kommunalt tillstyrkan, dåliga vindbruksplaner och avsaknad av ekonomiska incitament. På regional och nationell nivå nämns exempelvis svårigheten att ha dialog med Försvarsmakten, detta gäller särskilt Blekinge län. Tillståndsprocessen beskrivs som oförutsägbar, långdragen och med oproportionerligt höga utredningskrav. Människors känsla av orättvisa och avsaknad av kompensa¬tion för det intrång som vindkraften gör är exempel, men även effekter av att media rapporterar utan helhetsbild. Vindkraftens påverkan på natur- och kulturvärden beskrivs som delvis okänd och det tas ibland alltför stor hänsyn till dessa. Slutligen ska nämnas hinder kring elnätskapacitet för valt geografiskt område.

 

Möjliga lösningar för samexistens handlar om ekonomiska incitament, exempelvis lokal energiskatt eller bygdepeng. Processen för kommunal tillstyrkan kan göras mer tillgänglig och tydlig, samtidigt som begränsningar för överklaganden är ett annat förslag. Gällande dialoger och kunskaps¬överföring nämns exempelvis bättre information och dialog mellan olika intressen som kan mötas på en och samma arena. Avslutningsvis, värt att nämna är förslag på lösningar gällande samverkan mellan aktörer, exempelvis Försvarsmaktens motiv till avslag kombinerat med möjliga samverkanslösningar.


Läs Slutrapporten i Fånga vinden (uppdaterad 2023).