Elförsörjning i Blekinge

Kartläggning av Blekinges elnät med åtgärdsförslag för att trygga en robust försörjning

Syfte

En förstudie ska göras för att kartlägga situationen i Blekinges elnät, kopplat till planerade utbyggnadsplaner för nya bostadsområden, planer för laddinfrastruktur för elfordon, planerad förnybar elproduktion mm.

Mål

Projektet ska bidra till följande mål:

Blekinge RUS: Livskvalitet, arbetsliv och tillgänglighet.

Klimat- och energistrategi för Blekinge: Minskad energianvändning, förnybar energi och transporter.

Agenda 2030: Hållbar energi för alla (7), hållbara städer och samhällen (11), begränsa klimatförändringarna (13).

Projektperiod

oktober 2020 till juni 2021

Det saknas idag en heltäckande regional översyn om hur elnätet i Blekinge klarar kommande behov. Det börjar även skönjas en oro bland företag om en kommande effektbrist. För att Blekinge ska vara väl rustat och ett robust län behöver vi veta vad utgångspunkten är och hur vi i tid kan förebygga att vi hamnar i en situation som Mälardalen, delar av Skåne, Stockholm och Göteborg befinner sig i. Det finns en rad olika åtgärder att vidta för att undvika effektbrist men för att veta vilka och var de bör sättas in behövs en förstudie göras.​

Syfte med förstudien är att genomföra en kartläggning av situationen i Blekinge idag. Koppla nulägesanalys till planerade utbyggnadsplaner och kommande förändringar som exempelvis ökad befolkning, nya bostadsområden, planer för laddinfrastruktur för elfordon, busstrafik på el samt planerad förnybar elproduktion. Det ska resultera i förslag på åtgärder för att upprätthålla ett fortsatt robust elsystem i Blekinge.

Kontaktperson

Johan Milton,
Gruppchef/Projektledare


Tel. 0708-10 58 00,

johan.milton@energikontorsyd.se

Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala 1:1- medel via Region Blekinge. 

Pierre Ståhl,
Projektledare


Tel. 070-688 75 20,
pierre.stahl@energikontorsyd.se

Annika Öberg,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 59,
annika.oberg@energikontorsyd.se

Resultat

3 juni 2021 - digitalt slutseminarium

Webbinarium med över 60 medverkade där vi presenterade slutresultaten från förstudien, samt fick lyssna på föredrag från Energiföretagen Sverige​, Power Circle​​, E.ON,  Affärsverken, AAK och Falkenberg energi för att lära oss mer om deras perspektiv av elförsörjningsfrågan både i Blekinge och nationellt. Vi fick också lära oss mer om hur Region Skåne jobbar för att lösa problemet med effektbrist. Det inspelade webbinariet finns tillgängligt på vår Youtube-kanal till och med 18 juni. 


Slutrapport
Elanvändningen i Sverige förväntas öka kraftigt fram till 2045, främst på grund av elektrifiering av transporter och industri. En ökad digitalisering kommer att öka behovet av elkrävande serverhallar. I flera nyligen framtagna scenarier dubbleras elanvändningen till 2045. I Blekinge förutses elanvändningen öka från dagens 2,2 TWh till 3,6 TWh år 2045. Om inte elproduktionen på nationell nivå byggs ut i motsvarande takt som användningen, uppstår ett underskott som främst kommer att drabba regioner med liten elproduktion. Drygt 70 procent av elen som används i Blekinge importeras från elnät utanför länet, vilket gör Blekinge mycket beroende av omvärlden. Trots att det inte är någon akut effektbrist i Blekinge idag så bör länet öka sin produktion av el, samt även den planerbara elproduktionen, för att klara kommande behov utan att förlita sig på omvärlden. 

 

Exempel på åtgärder som skulle kunna vidtas är att bygga ut och effektivisera den lokala vindkraften, satsa på mer på solenergi och batterilagring med vehicle to grid-funktion (att man kan använda elfordons batterikraft i nätet vid effektbrist). Nu gäller det att utnyttja det försprånget som vi har framför regioner som redan har problem, samt  en organiserad samverkan ledd av regionen eller länsstyrelsen, mellan elbolagen, industrierna, näringslivsutvecklare, samhällsplanerare och andra aktörer i kommunerna, för att kunna planera inför större el/effektuttag. En sådan samverkan saknas idag i Blekinge. 

Mer om resultatet kan läsas i vår nypublicerade slutrapport; Elförsörjning i Blekinge - Effekt, kapacitet och flexibilitet (2021-06-15).