Värdeskapande fastighetsförvaltning

Utreder potentialen för investeringar i fastigheter genom energieffektivisering hos offentliga fastighetsägare i Blekinge

Syfte

Förstudien ska, via potentialen inom energieffektivisering, ge ett helhetsgrepp om byggnadsbeståndet och skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar i offentliga fastigheter. Genom att göra en nulägesanalys och erbjuda stöd för tjänstepersoner och politiker så ökas kunskapen om de lokala förutsättningarna. En beskrivning av investeringspotentialen för energieffektivisering ger ett bra underlag för vidare insatser.

Mål

  • EUs mål om att till 2030 ha minskat energianvändning med 32,5 procent genom bättre energieffektivitet 

  • Sveriges energi- och klimatmål att energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom minskad energiintensitet)

Läs mer om ovan mål på energimyndigheten.se 

Projektperiod

mars 2021 till november 2021

I denna förstudie ska energianvändningen i kommunala och regionala fastigheter kartläggas. Detta görs dels genom intervjuer med nyckelpersoner och genom att en konsult inventerar 1-2 byggnader per kommun. Resultaten av inventeringen ska dels användas för att få en bild av statusen i byggnaderna och för att få underlag för konkreta räkneexempel. För att öka kunskapen om potentialen och om värdebaserad fastighetsförvaltning kommer ett seminarium att hållas för målgruppen där resultaten från energianalysen presenteras. Därefter ges ett förslag på ett genomförandeprojekt om värdebaserad fastighetsförvaltning i Blekinge, inkl. möjligheter för stöd, gröna lån och samverkan.

Kontaktperson

Stefan Olsson,
Projektledare


Tel. 0709-89 01 81 ,

stefan.olsson@energikontorsydost.se

Förstudien finansieras av Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfondens Skåne-Blekinge-program) och Region Blekinge.

Tommy Lindström,
Projektledare


Tel. 0735-448629,
tommy.lindstrom@energikontorsydost.se

Bakgrund

För Blekinge finns ingen tidigare undersökning av besparingspotentialen genom energieffektivisering av offentliga fastigheter. Det saknas även rapportering av energistatistik till databasen KOLADA som tillhandahålls av RKA, (Rådet för främjande av kommunala analyser). En grov uppskattning har gjorts med kommunernas fastighetsförvaltningar och Region Blekinge i samband med ett seminarium om värdeskapande fastighetsförvaltning i februari 2020. Utifrån de uppgifter som deltagarna lämnade, slösar kommuner och regionen drygt 100 miljoner årligen på onödiga energifakturor på grund av eftersatt underhåll.