Come2COM

Ta fram grundläggande utsläppsinventeringar och åtgärdsplaner för hållbar energi

Syfte

Stötta anslutning av kommuner i Kronobergs och Jönköpings län till Borgmästaravtalet.

Projektperiod

maj 2010 till april 2012

Projektets hemsida

http://regions202020.eu/cms/

Energikontor Sydost var med i IEE-projektet Come2COM. Vi jobbade med att sprida information om och stödja anslutningen till Borgmästaravtalet för kommuner i Kronobergs och Jönköpings län. Vi arbetade med att hjälpa kommunerna med framtagningen av grundläggande utsläppsinventeringar och åtgärdsplaner.

Målgrupp

Arbetet bedrevs i kommunerna i Kronobergs och Jönköpings län. Både politiker och tjänstemän kontaktades för att diskutera anslutningen till Borgmästaravtalet och för att stödja dess genomförande. Kunskap om avtalets fördelar, innehåll och implementering spreds även i workshops och seminarier. I uppdraget ingick också att i samverkan med Energimyndigheten och Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK) informera andra regioner i Sverige om Borgmästaravtalet. 

Mål

Enligt Borgmästaravtalet ska kommunerna sammanställa en grundläggande utsläppsinventering och presentera en åtgärdsplan för hållbar energi som antas av kommunfullmäktige inom ett år från den officiella anslutningen till avtalet. Vartannat år sedan åtgärdsplanen presenterats ska rapporter om genomförandet godkännas av kommunfullmäktige och  publiceras.

Projektets syfte

Syfte med Come2CoM var att sprida information om Borgmästaravtalet genom e-post, brev, nyhetsbrev och informationsträffar att stödja anslutningen till avtalet att stödja framtagning av grundläggande utsläppsinventeringar och åtgärdsplaner att rapportera om tillämpade metoder och verktyg

För mer information kontakta Energikontor Sydost.

 

info@energikontoretsydost.se​

B&SU - Tyskland - Projektkoordinator
Severn Wye Energy Agency - England
KAPE - Polen
AEA - Österrike
AESS - Italien
SeVen - Tjeckien
SPES - Italien
ADENE - Portugal
ZRMK - Slovenien
BBL - Belgien
ECN - Danmark

 

Med finansiering från

Göran Gustavsson,
Projektledare


Tel. 0709-21 60 54,
goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Övrigt

Genomförda aktiviteter

  • Hösten 2010, Kommunturné: Vi kommer på besök till de kommunerna i Kronoberg som inte ännu har skrivit på avtalet. Läs mer.
  • 17 november 2010, Klimatkraft: en klimatneutral konferens om Borgmästaravtalet, Ee-stödet och arbetet i Klimatkommissionen Kronoberg. Inbjudan & program | Presentation från klimatkraft.
  • 20-21 oktober 2010, Regiondagar i Jönköping: information om Borgmästaravtalet för länets kommuner. Inbjudan | Presentation.

 

Länkar

Läs mer om Borgmästaravtalet
 
Broschyr om Borgmästaravtalet – Grundläggande utsläppsinventering & Åtgärdsplan för hållbar energi Från strategi till handling!

 

Jämförelse mellan Borgmästaravtalet och Energimyndighetens energieffektiviseringsstöd

 

Andra projekt i Sydost som stöttar kommuner som vill ansluta sig till Borgmästaravtalet:

Ennereg - Blekinge län
CitySEC - Borgmästaravtalet i Kalmar län
Engage - Växjö kommuns affischkampanj med klimat- och miljölöften

Resultat

Vi har spridit information om Borgmästaravtalet genom ett nyhetsbrev till cirka etthundra kommuner, presentationer på nationella och regionala seminarier, såsom exempelvis vid två regionfullmäktigemöten i Kronoberg. De flesta kommuner i de båda länen har vi träffat fysiskt på plats hos kommunen. Vi har översatt och spridit en film om Borgmästaravtalet som nu ligger på cirka 20 andra hemsidor. Alla kommunerna i Kronoberg och utvalda kommuner i Jönköpings län har erbjudits stöd för att genomföra sina utsläppsinventeringar och åtgärdsplaner. 

Totalt har vi hjälpt sju kommuner med att sammanställa en åtgärdsplan och/eller en utsläppsinventering.
Tre av dessa kommuner anslöt sig till Borgmästaravtalet under projektets gång (Ljungby, Tingsryd och Sävsjö) och fyra kommuner hade redan anslutit sig innan projektet startade, och behövde hjälp för att fullfölja sina åtaganden.  

Internt inom projektet har vi rapporterat skriftligt vilka metoder som har använts i vår region för att exempelvis sammanställa en åtgärdsplan. Denna rapportering har också skett muntligt vid internationella konferenser.