Hinder och möjligheter för integrerad förnybar energi i fysisk planering - slutkonferens i Riga

Publicerad: 2019-01-31

29-30 januari i Riga arrangerades slutkonferensen i BEA-APP - en internationell satsning med fokus på omställning till förnybar energi, där Ronneby och Sölvesborgs kommun ingått i två studier kring möjligheterna att använda restvärme från industri och kring utbyggnad av havsbaserad vindkraft.

 

Sedan mars 2016 har Energikontor Sydost deltagit i den internationella satsningen BEA-APP som syftar till att öka produktionen och användningen av förnybar energi i Östersjöområdet. Arbetet har i Sverige resulterat i två studier från Blekinge län där vi har undersökt två platser med planeringsutmaningar kopplat till utbyggnad av förnybar energi.

 

Resultat i Ronneby och Sölvesborg

Vi har dels undersökt möjligheterna att ansluta restvärme från tillverkande industri i Ronneby till det lokala fjärrvärmenätet. Studien har visat att det är praktiskt möjligt att använda restvärmen från industrilödugnar till fjärrvärmeverket, dock under förutsättningen att man tillför extra energi och använder värmepumpar för att få upp temperaturen. En lösning utan extra tillförd energi kräver därmed en vidare utredning.  Läs mer i resultatrapporten Planering och energiåtervinning i Den tillverkande industrin

Vi gjorde också en  samhällsekonomisk studie kring utmaningarna att bygga den havsbaserade vindkraftparken Taggen i Hanöbukten utanför Sölvesborg. Resultaten visade bland annat att vindkraftsparken skulle generera ett stort antal arbetstillfällen, hur många avgörs dock av hur aktivt det lokala näringslivet är när de stora kontrakten skrivs. Läs mer i resultatrapporten Planering för förnybar energi - En samhällsekonomisk studie med vindparken Taggen i fokus

 

Slutkonferens i Riga

Den internationella slutkonferensen "Renewable energy and spatial planning: challenges and future perspectives" arrangerades i Riga och Jelgava i Lettland 29-30 januari. Det övergripande temat för konferensen var att diskutera möjligheter, hinder och finansieringsmetoder för att integera fysisk planering kopplat till förnybar energi i Södra Östersjöområdet. Fler än 70 experter, ministerföreträdare, energikontor, kommuner, NGOs och andra intressenter från tio länder i Östersjöområdet deltog på konferensen för att ta del av de viktigaste resultaten från projektet och för att nätverka med aktörer som driver andra initiativ inom förnybar energi och fysisk planering. Projektledare Annica Lindh, Tommy Lindström och Göran Gustavsson var på plats och presenterad resultaten från Blekinge län, samt presenterade Smart Village - en pågående förstudie om vilka energitekniska lösningar som passar framtidens klimatsmarta bostadsområden. 
Annica Lindh, Tommy Lindström, samt moderator Dr Hannu Koponen och Christof Schremmer, Österrikes institut för region-och planeringsstudier. 
 
Studiebesök på kraftvärmeanläggning
Konferensens andra dag (i Jelgava) inleddes med en session om regionala energi- och klimatförändringsstrategier och koncept som utvecklats inom ramen för projektet. Deltagarna fick därefter besöka anläggningen "FORTUM Jelgava",  den första
storskaliga kraftvärmeanläggningen för biomassa i landet som bidrar med cirka
85% av värmen till  Jelgavas fjärrvärmenät.
 
 
För mer information om konferensen,
kontakta Annica Lind

 

I BEA-APP (Baltic Energy Areas – A Planning Perspective) samarbetar 11 partner från

åtta länder runt Östersjön för att bidra till en snabbare övergång till ett mer koldioxidsnålt energisystem med ökad produktion av förnybar energi. Arbetet har gått ut på att att förse samhällsplanerare med instrument och metoder för att bättre kunna hantera

planeringsutmaningar så som begränsade ytor, intressekonflikter samt balans mellan

förnybara energikällor. Projektet har skett inom ramen för Östersjöprogrammet via

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. I Sverige har samarbete skett med

Energikontoret  Skåne och Region Blekinge.