Klimatanpassning viktigt för Växjö kommun

Publicerad: 2014-10-20

Växjö kommun har som första kommun i Sverige undertecknat EU-kommissionens samarbetsavtal för klimatanpassning. Mayors Adapt, som samarbetsavtalet kallas, innebär att medlemmarna aktivt ska arbeta med klimatfrågor på olika sätt. Växjö representerades på den en officiella signeringsceremonin på EU-kommissionen i Bryssel av Anna Petersson Max, säkerhetshandläggare och kommunens samordnare för klimatanpassning.

Kommuner som ställer sig bakom initiativet, som liknar Borgmästaravtalet om minskad klimatpåverkan, kommer att utvärdera vilka klimatförändringar som kommunen kan påverkas av och ta fram en plan med åtgärder för hur kommunen ska anpassa sig till dessa. Växjö kommun antog en sådan klimatanpassningsplan redan i april 2013.

Foto Mayors Adapt

 

Växjö kommun deltog 2011-2012 i Energikontorets EU-projektet CLIPART, vars syfte har varit att samla in och analysera existerande kunskap inom klimat- och energistrategier. Eftersom Växjö kommun redan har mångårig erfarenhet i arbetet med klimat- och energimål, har fokus legat på att ta fram en kommunal klimatanpassningsplan. Åtgärderna i planen håller nu på att genomföras och de följs upp i kommunens budget inom målområdet Trygghet och säkerhet. Målet med planen är att man i den dagliga verksamheten och planeringen ”tar höjd för” klimatförändringarnas påverkan.

 

Anna Petersson Max berättar:

- Clipart-projektet möjliggjorde att vi kunde genomföra en sårbarhetsanalys avseende klimatförändringar och hur de kan komma att påverka kommunen och dess verksamheter. Arbetet genomfördes i en bred process i kommunen med flera arbetsgrupper med expertkunskaper och sammanställdes med åtgärdsförslag i en klimatanpassningsplan, som antogs i fullmäktige i april 2013. Åtgärderna i planen håller nu på att genomföras och de följs upp i kommunens budget inom målområdet Trygghet och säkerhet. Målet med planen är att man i den dagliga verksamheten och planeringen ”tar höjd för” klimatförändringarnas påverkan.
 
- Tack vare Energikontorets projekt fick vi möjlighet att vara tidigt ute i planeringen!

 

I projektet togs fram en handledning som tryckts på svenska och som medlemmar kan rekvirera gratis från Energikontor Sydost så långt upplagan räcker.

 

Länk till Clipart/EnercitEE

Länk till Klimatskyddsplanen

Länk till Mayors Adapt