Oliver Rosengren ny ordförande för Energikontor Sydost

Publicerad: 2021-05-31

Oliver Rosengren (m), kommunalråd i Växjö, valdes in som ny styrelseordförande för Energikontor Sydost vid den digitala årsstämman 28 maj. Styrelsen består av sju ledamöter med bred regional förankring vilka har en stor samlad kompetens inom hållbarhetsfrågor med fokus på energi- och klimat.

 

”Det blir utvecklande och utmanande att ta sig an det här ordförandeskapet. Min ambition är att arbeta tillsammans med skickliga medarbetare och en engagerad styrelse för att tydliggöra Energikontor Sydosts erbjudande, nå fler och göra större skillnad.” säger nyvalda ordförande Oliver Rosengren (m).
 

I över 20 år har Energikontor Sydost drivit insatser för ett hållbart energisystem i sydost, i syfte att bidra till minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.  Via olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt stöttar vi offentlig sektor i det strategiska och operativa arbetet för ökad energieffektivisering och större andel förnybar energi. Energikontoret riktar även stödinsatser till företag, organisationer och privatpersoner, bland annat via rådgivning och samordningen av de kommunala energi-och klimatrådgivarna i sydost.
 

”Effektiv energianvändning är viktigt för att skattebetalarnas pengar ska gå till välfärd istället för elfakturor, för att hushållen ska kunna lägga mindre resurser på energi utan att dra ner på sin levnadsstandard och för att samhället ska kunna klara klimatet samtidigt som välståndet ökar. Energikontor Sydost kan med sin kompetens och erfarenhet bidra till att offentlig sektor och företag i vår region ökar tillväxten och minskar klimatavtrycket.” säger Oliver Rosengren.

 

Energikontoret Sydost har idag drygt 20 medarbetare som initierar och driver flera insatser, på både lokal och regional nivå, vilka ska bidra till att uppsatta energi- och klimatmål nås och snabba på den gröna omställningen på vägen till ett hållbart samhälle.


”Ett hållbart energisystem utgör en viktig byggsten för en hållbar framtid och vårt uppdrag att skapa medvetenhet och öka kunskap kring detta är lika viktigt idag som för 20 år sedan, men klockan tickar snabbare och snabbare. Vi välkomnar varmt våra nya ledamöter i styrelsen och ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten och vårt arbete med deras kunskap och ledning. ” säger Christel Liljegren, vd på Energikontor Sydost.

 

På stämman tackades avgående ordförande Catharina Winberg (m) Växjö, ledamot Lars Karlsson (c) Region Bleking, samt ersättare Johanna Wykman (l) Oskarshamn, för sina fina insatser. Under året som gått har Energikontoret drivit ett 40-tal projekt och genomfört hundratals av utbildande och rådgivande insatser. Manualer, checklistor och mängder med verktyg har levererats till våra målgrupper som stöd i deras fortsatta arbete.

 

Ny styrelse

Ordförande Oliver Rosengren (m), Växjö kommun

Vice ordförande Peter Wretlund (s), Region Kalmar län, Oskarshamns kommun

Styrelseledamot Jimmy Loord (kd), Region Kalmar län, Nybro kommun

Styrelseledamot Staffan Larsson (c), Borgholms kommun

Styrelseledamot Robert Olesen (s), Region Kronoberg, Alvesta kommun

Styrelseledamot Teo Zickbauer (s), Region Blekinge, Ronneby kommun

Styrelseledamot Per-Ivar Johansson (c) Karlshamns kommun

 

Energikontor Sydosts styrelse 2021

Bild tagen under digitala stämman: Fr v översta raden. Staffan Larsson, Oliver Rosengren ordf, Peter Wretlund vice ordf, Teo Zickbauer, Per-Ivar Johansson, Jimmy Loord och Christel Liljegren vd. Robert Olesen saknas på bilden.
 

Bakgrund

Energikontor Sydost bildades 1999 och idag är vi tillsammans 15 regionala energikontor i hela landet där vi är regionala pådrivande krafter för att göra vår del av världen klimatsmart och hållbar. Energikontor Sydosts uppgift är att bidra till att Blekinge, Kalmar och Kronoberg når sina lokala och regionala energi- och klimatmål och skapa förutsättningar att nå de nationella energi- och klimatmålen. Detta gör vi på̊ flera sätt, strategiskt och operativt, i olika typer av samverkans- och utvecklingsprojekt. Vi är alltid opartiska och vi har inget vinstintresse. Syftet med vår existens är att förändra och förbättra samhället ur ett energi- och hållbarhetsperspektiv.