Hållbara transporter hallbara-transporter Hållbara transporter Hållbara transporter

Hållbara transporter och resor

Energikontor Sydost har som mål att verka för att vår region ska kunna arbeta systematiskt och målmedvetet med att förändra behov, förbättra planering och genomförande av resor och transporter. I vårt arbete fokuserar vi på tre huvudområden:
 

Hållbart resande 

Hållbart resande kan handla om att byta ut bilresor mot cykeln eller åka kollektiv eller samåka. 

 

Fossilfria fordon & drivmedel  

Inom vårt nätverk Biogas Sydost så arbetar vi för att främja alla delar i kedjan, från producenter, distributörer och konsumenter.

 

Hållbara godstransporter

Samlastning av gods till kommunala verksamheter är ett mycket effektivt sätt att minska både kostnader och utsläpp. 

 

Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator, skapa samverkan olika aktörer emellan genom nätverk  och  driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost.  Vi är en kunskapsorganisation som arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning. De kunskaper och erfarenheter vi samlat på oss finns sammanställda här.

Så här jobbar vi med hållbara transporter

Vi arbetar med att

  • Öka medvetenheten om möjligheterna att påverka och förbättra resor och transporter hos tjänstemän och politiker
  • Ta fram regionala och kommunala strategier
  • Öka kunskap om hur verksamheter kan verka för att resor och transporter ska genomföras med förnybara bränslen samt hur de även kan genomföras så energieffektivt som möjligt
  • Driva pilotprojekt och studier 
  • Driva kampanjer och undersökningar
  • Skapa samverkan med näringsliv
  • Driva kampanjer och undersökningar riktade till näringsliv och offentlig sektor, men ibland också direkt till allmänheten
  • Samordna arbetet i regionen och förmedla erfarenheter 

 

Energikontor Sydost har också antagit Transportutmaningen. Vårt mål var att år 2020 inte längre använda fossildrivna bilar i tjänsten. Läs mer på fossilfritt-sverige.se

 

Därför jobbar vi med hållbara transporter

Transportsektor står för hälften av alla koldioxidutsläpp i Sverige. Kan vi minska andelen bilresor och godstransporter samt gå över till alternativa fordonsbränslen som biogas eller el, så kan vi tillsammans nå de mål som Sverige satt upp för vår energianvändning och våra utsläpp. Till år 2020 ska våra utsläpp minskat med 20 % och andelen förnybar energi ökat till 20 % (i förhållande till 1995 år nivå).