Energieffektivisering energieffektivisering Energieffektivisering Energieffektivisering

Energieffektivisering

Mer resurser till annat! 

För att vi i Sverige ska kunna nå miljömålen och för att världen ska leva upp till internationella klimatavtal och skapa ett hållbart energisystem måste vi ha en effektivare energianvändning. Det finns många sätt att energieffektivisera och många tekniker som ger samma nytta men använder mindre el , värme eller bränsle.

 

Att energieffektivisera innebär att först se över sin energianvändning, och sen hitta och ta till åtgärder från att minska denna. Det kan handla om att optimera ventilation, belysning, uppvärmning, isolering och transporter så att all energi används på bästa sätt.  Det kan till exempel handla om att undvika att använda el till uppvärmning och att det är mer effektivt att ansluta sitt hus till fjärrvärmenätet än att installera en värmepump. Eller att gå eller cykla kortare sträckor och välja åka tåg för längre resor. 


Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator, och skapa samverkan mellan olika aktörer genom nätverk och driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost. Vi är en kunskapsorganisation som arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning. En viktig del är att effektivisera energianvändningen. 

 

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg och goda exempel på energieffektivisering. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen alla poster som handlar om energieffektivisering i vår kunskapsbank.

 Därför jobbar vi med energieffektivisering

Det är generellt sett lönsamt att använda resurser effektivt för verksamheter och energieffektivisering är en viktig del i klimatarbetet. En effektivare energianvändning kan dessutom hjälpa till att lösa utmaningen med begränsad kapacitet i elnäten. Men det finns ofta hinder i form av brist av resurser både när det gäller ekonomiska resurser och kompetens. 


Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha 50 % effektivare energianvändning 2030 i jämförelse med 2005. Kalmar läns mål för energieffektivisering är att energieffektiviteten ska öka kontinuerligt. Blekinge och Kalmar läns mål är att energianvändningen ska vara 50 % effektivare år 2030 jämfört med år 2005. 


Halvvägs till målet ser vi att energianvändningen kvar på samma nivå enligt statistik från SCB  från 2019*. Det kommer därför krävas stora insatser för att 50 %-målet ska nås.   

* Kronobergs län har minskat energianvändningen med 16 % mellan år 2005 och 2019. Kalmar län ligger kvar på samma energianvändning och Blekinge län har ökat energianvändningen med 3 % under samma period, i faktiska siffror.

 

Inom fastighetssektorn behövs det tex en annan syn på fastighetsekonomi för att skapa bättre underlag till det långsiktiga strategiska planeringsarbetet. Det behövs kunskap om hur man kan samla in och tolka nyckeltal för att de ska kunna utgöra ett underlag i planeringsprocessen som i sin tur är bättre och väl underbyggda beslut. Det behövs ett samspel mellan ekonomifunktionen och fastighetsavdelningen. Ska åtgärder redovisas som en investering eller ska det betraktas som löpande underhåll?

 

Inom transportsektorn kan till exempel kommuner som varje år gör mängder av inköp som transporteras från leverantör till den kommunala verksamheten se över sina metoder. Genom att ta kontroll över delar av transportflödet och samlasta leveranser vid en central så kan kommuner minska antalet leveranser, antal körda kilometer och därmed sina utsläpp. Samordningen ger flera fördelar där energieffektivisering är avgörande genom att transportarbetet sker resurseffektivare. Kan vi dessutom ersätta biltrafik på kortare sträckor, vilka uppgår till ungefär 50 % av alla bilresor, till andra färdmedel som cykel eller kollektivtrafik så har vi kommit en bit på väg. 

Så här jobbar vi med energieffektivisering

Energikontor Sydost har som mål att verka för att planering, projektering, byggnation, drift, underhåll och renovering av byggnader ska genomföras med fokus på så effektiv energianvändning som möjligt. Vi arbetar också för att verksamheter ska använda energi effektivt, oavsett om det är boende, butik, kontor, industri, transporter eller andra tjänster. 

 

Vi arbetar med att

 • höja kunskapen om energieffektivt byggande, renovering och drift hos bostadsbolag, konsulter, leverantörer och installatörer samt driftspersonal. 
 • stödja energieffektiviseringsåtgärder inom industri, butiker och offentlig sektor.
 • driva nätverk.
 • informera om energikartläggning och vilka stöd som finns att söka.
 • driva igenom beteendepåverkande åtgärder till exempel via energi- och klimatrådgivarna i regionen som vi samordnar.
 • hållbart resursutnyttjande, tex genom att bidra till satsningar inom cirkulär ekonomi inom turism, matproduktion mm.
 • förändra beteende kopplat till mobilitetsfrågor.

Hur ska Sydostlänen nå målen med energieffektivisering? 

De viktigaste områdena att fokusera på är att fortsätta arbetet med att energieffektivisera och minska behovet av energi i alla samhällssektorer, till exempel genom att:
 

 • Stötta omställningen av transportsektorn och ge möjlighet att snabbladda elfordon i hela länet. Läs mer under Hållbara transporter.
 • Verka för fungerande kollektivtrafiklösningar som invånarna uppmuntras att använda. Läs mer under Hållbara transporter.
 • Satsa på värdeskapande fastighetsförvaltning genom att ta helhetsgrepp på fastighetsbeståndet. Genom att arbeta aktivt med energieffektivisering kan till exempel offentlig sektor frigöra offentliga medel från energikostnader, vilka då i stället kan läggas på satsningar i det offentliga verksamheterna. 
 • Stötta små och medelstora företag att organisera och strukturera sitt arbete med energieffektivisering . För många företag är det lättare att bli lönsamma genom energieffektivisering än att höja omsättningen. Ju bättre koll man har på energianvändningen desto större chanser till effektiviseringsvinster finns.