Strategiskt arbete strategiskt-arbete Strategiskt arbete Strategiskt arbete

Strategiskt energi- och klimatarbete

Vårt arbete utför vi på uppdrag av våra ägare; kommuner, och regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län som är medlemmar i Föreningen Energikontor Sydost. Vår organisation kompletterar ägarnas interna kompetens med experter inom energieffektivisering, hållbara transporter och förnybar energi.

 

Vårt uppdrag är att bidra med kunskapshöjande aktiviteter, agera katalysator, skapa samverkan olika aktörer emellan genom nätverk  och  driva utvecklingen framåt mot ett hållbart energisystem i sydost.  Vi är en kunskapsorganisation som arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning. De kunskaper och erfarenheter vi samlat på oss finns sammanställda här.

Så här jobbar vi

Vi arbetar på flera plan, med strategiska övergripande frågor och mål, där vi är en drivande kraft i regionen. Vi är även verksamma på en mer handgriplig nivå, som till via exempel utbildningar och samordning av kommunernas energi- och klimatrådgivare.

Vi utför också kontinuerligt remissarbeten, deltar i samtliga tre klimatsamverkansgrupper i sydostlänen och utvecklar projekt som ska bidra till att regionen når sina klimatmål. 

 

Vi arbetar med att 

  • skapa möjligheter för samverkan med näringslivet, regional och nationellt.
  • driva nätverk, verka för erfarenhetsutbyte, driva arbetsgrupper mm.
  • utbilda och informera.
  • vara drivande, samordnande, stöd eller remissinstans vid framtagande av strategier, handlingsplaner, mål, policyer, visioner etc.
  • utveckla och/eller sprida arbetsmetoder, verktyg och visa på goda exempel.
  • öka kunskap hos skolledare och rektorer om systematiskt arbete för hållbart lärande.
  • utbilda och stötta pedagoger med verktyg och arbetsmetoder.
  • stödja och sprida klimatkommunikation till regionen.
  • delta i klimatkommissioner, klimatsamverkan eller liknande.
 

Därför jobbar vi för och med offentlig sektor 

Vi är våra ägares resurs för energi- och klimatfrågor. Vår organisation kompletterar våra ägares interna kompetens med experter inom energianvändning, energieffektivisering och förnybar energi. Energikontor Sydost jobbar med offentlig sektor för att stärka kontakterna mellan universitet, näringsliv och kommun/region inom frågor som rör förnybar energi och energieffektivisering.  Vi gör också direkta insatser riktade till offentlig sektor, näringsliv och föreningar.