Kontor

Med "kontorsföretag" menar vi dig som har verksamheter med avkiljda utrymmen för administrativt kontorsarbetet, tex du som driver verksamhet inom - industri, konsult, finans-,försäkrings-, marknad, webb, e-handel (ej lagerlokaler), uthyrning, resetjänster och andra stödtjänster, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och mycket mer.

 

Påbörja din energiresa

 

Steg 1. Få kontroll på er energianvändning 

Steg 2. Ta bort onödig energianvändning

Steg 3. Använd din utrustning på bästa sätt 

 

Fördjupa dig i Energiresans steg här

 

För vem
Kontorshotell, cellkontor, öppna landskap, co-workingspaces, flexkontor, aktivitetsbaserat kontor
 
Vad du får
Enkla gör-det-själv tips som ska hjälpa dig att komma igång. Det finns många fler insatser  och åtgärder du kan göra.
Filtrera sidans innehåll för att hitta det du söker

I kontorslokaler finns det stor potential att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing eftersom de utgör ca 40 % av kontorets elanvändning.

Under de senaste årtiondena har elenergibehovet för kontorslokaler ökat väsentligt. Detta beror främst på den ökade mängden elkrävande utrustning men mycket el går också till vårt välbefinnande, som till exempelvis luftkonditionering. Vid en energieffektivisering genom t.ex. energieffektiv belysning eller elsnålare apparater minskar värmeavgivningen. Det kan leda till att värmebehovet i lokalerna ökar. Justerar man däremot systemen rätt behöver det inte vara så. Däremot innebär det att man undviker övertemperatur i lokalerna och behovet av ventilation och luftkonditionering minskar. Dessutom är det alltid ineffektivt och dyrt att värma lokaler med värmen från datorer och annan elektrisk utrustning.

Det första som ska åtgärdas är alltså att minska värmeavgivningen från belysning och apparater och därefter se över driften av värme, ventilation och kylanläggningar.

Det finns mycket att tjäna på en energieffektiv anläggning och man bör därför alltid räkna med livscykelkostnader (LCC) vid nyinvesteringar. Om man ser till anläggningens hela livstid gör den låga driftkostnaden för energisnåla alternativ att en högre investeringskostnad ofta lönar sig.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

 

Låt skrivaren vila

Skrivare och kopiatorer slukar ofta mest energi av alla kontorsmaskiner. En energisnål kopiator/skrivare går ner i energisparläge, har kort uppvärmningstid, kopierar dubbelsidigt och stängs av vid arbetsdagens slut. När du köperen ny skrivare, se till att leverantören ställer in ett passande energisparläge. En energieffektiv maskin kan sänka energianvändningen vid kopiering med över 60 %.

 

Placera servern i rätt rum

I serverrum går den största energiposten till kylning för att säkerställa driften av utrustning.

Men 30-50 % av elförbrukningen kan sparas utan att för den skull påverka servrarnas driftsäkerhet eller hållbarhet. Servern ska stå i en sval lokal.

Avskärma rummet från solinstrålning. Genom att kyla rummet med luft utifrån, under detider på året och dygnet som det är kallt ute, används de naturliga förutsättningarna optimalt. Placera kylaggregatets utedel i skugga. Denöverskottsvärme som genereras i serverrummet kan användas för att värma andra lokaler. Kontakta din kyl- och ventilationstekniker för mer information.

 

Minska antalet servrar

För att minska energibehovet bör man satsa på energisnåla servrar eller minimera antalet. Genom virtualisering kan man sammanföra 10-15 fysiska servar till 2. Denna lösning minskar intebara energibehovet, kostnaden för serviceavtalet på hårdvara minskar också med samma faktor.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

Datorer använder energi även i viloläge, men användningen minskar rejält i viloläget jämfört med vid normalt påslaget läge. Stäng av datorer och kringutrustning av helt på kväll/helg/ semestern. På lunch och fika - sätt att datorn går in i viloläge efter 4 minuter - om du glömmer stänga av. Aktivera energisparläget under dagtid och stäng av helt när ni går hem

 

Låt inte datorn värma kontoret

Kontoret och dess apparater förbrukar mer el än man kanske tror. Utrustningen genererar också mycket tillskottsvärme, vilket i sin tur kan behöva kylas bort. Kan man minska elförbrukningen för kontorsutrustningen, minskar också behovet av komfortkyla. Standby drar också el. All elektronik drar ström när den är i standby-läge. Detta är enchelt onödig förbrukning som drar el alla timmar om året. I ettchushåll står standby för ca 10 % av den totala elförbrukningen. Ettkontor med all dess utrustning drar således väldigt mycket el. Ett enkelt sätt att minimera standby är att koppla datorer, skrivare o.s.v. till ett grenuttag med avstängningsknapp. Det gör det enkelt att stänga av all utrustning vid dagens slut. På varje dator kan man spara ca 47 kWh/år genom att använda en gemensam strömbrytare. Multiplicera det med antalet datorer på kontoret och upptäck hur mycket onödig el som går åt även fast apparaterna inte används. För större kontor kan man installera central styrning vilket gör det enklare att få kontroll.

 

Låt kontoret vila

För att minimera elförbrukningen under dagtid kan man aktivera olika energisparlägen på datorn som slår igång när man går på möten och lunch. Energisparläge och skärmsläckare är inte samma sak, skärmsläckaren spar inte energi. Även skrivare och övrig utrustning går att ställa in på energisparläge.

 

Välj dator efter behov

Idag finns mycket kontorsutrustning som har markant mindre elförbrukning än de äldre varianterna. Att t ex. välja en bärbar dator istället för en stationär med fristående skärm, kan minska elförbrukningen med 50-80 %. Detta förutsatt att man inte kopplar den bärbara datorn till en extern skärm. Använder man en stationär dator ska man inte använda större skärm än man behöver. En större skärm ökar elförbrukningen, men det är också stor skillnad mellan olika modeller och märken

 

Bye, bye standby

Glöm inte bort era konferensrum som numera är utrustade som ett vardagsrum - TV-apparater, digitalboxar och musikanläggningar är inte energismarta i viloläge - se till att de är avstängda.

 

Laddare och adaptrar

Hur många laddare och adaptrar sitter det i era uttag?

Adaptrar till höj- och sänkbartskrivbord, lampor samt dator- och mobilladdare.

Så länge laddaren sitter i eluttaget kan den fortsätta dra ström.

Använd - "en godnatt- strämbrytare" som stänger ner hela lokalen, eller fjärrstyrda strömbrytare, timers eller grenkontakter med strömbrytare. Det enklaste sättet är att ansluta apparaterna till en förgreningssladd med strömbrytare.

OBS - var medveten om att det ökar brandrisken om flera grenuttag är kopplade till varandra. Försök därför minimera dessa.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

dator, standby, adaptrar

 

Minska värmen först

Värmen är en elslukare som många kontorsföretag inte tänker på eftersom uppvärmningskostnaderna ofta ingår i hyran. Samtidigt som elementen ligger på en alldeles för hög temperatur jobbar kontorets luftkonditionering för att minska värmen till en behagligare nivå. Företaget betalar därför en hög elräkning för att luftkonditioneringen ska minska inomhustemperaturen. Men låt inte kylan och värmen motverka varandra. Blir det för varmt i lokalen bör man minska värmen först istället för att öka kylan. Det ger minskade kostnader både för företaget och en eventuell hyresvärd. Leta tjuvarna

 

Leta efter energitjuvar

Leta efter energitjuvar som läckage av kyla eller värmetillskott genom belysning, oisolerade rör och maskiner som alstrar värme. Att åtgärda detta och därmed minska kylbehovet är väldigt lönsamt. Solavskärma I vissa lokaler kan solinstrålningen öka kylbehovet. Genom solavskärmning i söder, väster och öster kan man minska kylbehovet med upp till 90 %. Tänk på att fälla ner solskydden så tidigt på morgonen som möjligt, eller kvällen innan. Alternativet är naturligtvis ett tidstyrt system eller solskyddsglas.

 

Utnyttja nattkylan sommartid

Sommartid kan det vara en god idé att låta den ordinarie ventilationen vara i drift nattetid. På så sätt ackumuleras kylan i väggar och utrustning och behovet av den dyra klimatkylan minskar. Alternativt kan du köra frikyla med den svala nattluften så att byggnaden får samma temp som sommarnatten och därmed ackumulerar detta till dagen. Kyl inte mer än nödvändigt. Ofta godtar man en något högre inomhustemperatur när det är varmt ute. Snarare vill man inte ha för låg inomhustemperatur sommartid eftersom många anpassar sin klädsel efter utetemperaturen. Normaltemperaturen i ett kontorsrum är 20-22 grader.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

energitjuvar, ventilation

 

Tidsstyrning

I kontorslokaler försöker man ofta ventilera bort värmen som alstras genom belysning och apparater istället för att anpassa uppvärmningen. Lokalerna ventileras ofta dygnet runt. Kan man anpassa drifttiderna så att ventilationssystem styrs av behovet och bara går på när det behövs, får man ett energieffektivt system som spar både el och värme. En normal drifttid är att starta ventilationen en timme innan verksamheten börjar och stänga av den en halvtimme efter dess slut. Men under den varma sommarperioden kan ventilation nattetid hjälpa till att mer kostnadseffektivt kyla ner lokalen.

 

Rengör ventilationskanalerna

Att ha en fungerande ventilation i lokalerna är viktigt både för personalens hälsa och för byggnadens välmående. Obalans i ventilationen kan resultera i fuktproblem. Ett första steg är att rengöra alla ventilationskanaler och filter. Ju tätare och smutsigare ett filter är desto större blir elbehovet. Är ventilationskanalen 100 mm innebär en 5 mm beläggning en minskning av ventilationsflödet med hela 20 %.

 

Sänk luftflödet

Elbehovet till fläkten beror mycket på storleken på ventilationsflödet. Ofta körs fläkten med ett omotiverat stort luftflöde. Kan man minska luftflödet med 20 % halverar man elbehovet till fläkten. Dessutom är det inte ovanligt att ventilationskanalerna läcker omkring 5 % av luftflödet, vilket innebär att fläkteffekten blir 15 % högre än nödvändigt.

 

Återvinn värmen

Istället för att låta den förbrukade ventilationsluften försvinna ut kan man ta tillvara på spillvärmen i ett värmeåtervinningssystem, så kallat FTX- system. Systemet höjer temperaturen på tilluften med värme från frånluften. Energibesparingen kan bli runt 50-90 % jämfört med att ha ett vanligt ventilationssystem. Utöver ett FTX system kan du även återvinna värmen i luften till tex varmvatten via en frånluftsvärmepump.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

ventilation

Belysningen utgör en stor del av den totala elanvändningen i en verksamhet. Genom att effektivisera får man både sänkta kostnader och en bättre arbetsmiljö. Ofta blir man väldigt förvånad över hur mycket som går att spara med enkla metoder, genom en enkel inventering och några nya rutiner. Bara genom förändrade vanor kan man spara en hel del.

 

Kartlägg och nattvandra

Det är klokt att kartlägga antalet ljuskällor, effekten och drifttiden. Ett exempel: summera ljuseffekten i ett rum (läs av på lysrören) och dividera med rumsytan. En normal effektiv belysning är mindre än 12W/m2 i ett normalstort rum och 6W/m2 i korridorer. Nattvandra i lokalerna och upptäck all belysning som står på i onödan när ingen vistas där.

 

Släck där du inte är

Den första och enklaste sparåtgärden är att undersöka om belysningen måste vara tänd. Dagsljuset är kanske tillräckligt under vissa timmar? I konferensrum, personalmatsalar och toaletter är det ofta upplyst trots att ingen befinner sig där. På många ställen kanske till och med stora hyllor skymmer belysningen helt. Sedan gäller det naturligtvis att släcka efter sig när man lämnar ett rum.

 

Förenkla

Att installera rörelsesensorer kan vara en smidig lösning, speciellt i utrymmen där det är svårt att släcka manuellt, som till exempel i arkiv och sammanträdesrum.Rörelsesensorer i kombination med dagsljusstyrning (där belysningen dämpas ju mer dagsljus som kommer in) kan minska elförbrukningen med 70 %.

 

Ersätt gammal belysning

När det är dags att ersätta gammal belysning kan energieffektiva alternativ initialt ge en högre investeringskostnad, men på sikt minskar det energikostnaden avsevärt.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

 

Är det energismart möblerat?

 

Blockeras radiatorer av möbler och gardiner? Det kan ge två effekter om värmen bromsas från att spridas vidare:

1. Värmen sprids dåligt ut i rummet.

2. Termostaten som troligen sitter på radiatorn får indikation på att det är behaglig temperatur och då bromsas radiatorns värmeavgivning.

Det är kanske svårt att möblera om på kontoret men försök låta bli att blockera radiatorerna så gott det går.

Om du behöver vädra – vädra kort och effektivt, och vrid gärna av termostaten på radiatorn under vädringen om det är möjligt – då undviker du att radiatorn rusar på med full spätta på värmen av kylan.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

möbler, temperatur

Transporterna inom både näringsliv och privatresor har aldrig varit så omfattande som idag. Dessutom är de korta, 50 % av dagens vägresor under 5 kilometer och 25 % är under 2 kilometer. Flyg och bil är de resesätt som förbrukar mest energi. De har också de största klimatpåverkande utsläppen. Åker du från Stockholm till Skåne med bil går det åt ca 500 kWh. Väljer du tåget är energianvändningen något över 100 kWh.

 

Uttnyttja restiden

Att åka buss, tåg eller samåka med bil är energisnålt.

Snabbt, miljövänligtoch bekvämt. Den kollektiva resan kan man dessutom använda som arbetstid, t.ex. förbereda mötet man är på väg till, planera sitt arbete eller läsa rapporter.

 

Åk kollektivt till flygplatsen

Det finns inga miljövänliga flygresor. Främst för att det inte finns något miljövänligt flygbränsle, men också för att det är oerhört energikrävande. Måste du ändå flyga, välj direktlinjer utan mellanlandningar, eftersom start och landning drar mest bränsle. Åk kollektivt till flyget och på resmålet.

 

Kör energieffektivt

Sparsam körning (eco-driving) kan minska bränsleförbrukningen med 5-20 %. Dessutom minskar kostnaderna för service och underhåll. Tekniken med sparsam körning kan läras både genom nätbaserade utbildningar och genom körskolor och tar endast några få timmar.

 

Bilpoola

Genom ruttplaneringar och samarbete med andra företag och privatpersoner kan man använda tjänstebilarna bättre. Bilkostnaderna delas då på flera parter.

 

Investera energisnålt

Vid inköp av nya fordon ska naturligtvis ett miljövänligare alternativ väljas med lägre förbrukning och helst med förnybara drivmedel. Elbilar och plug-in hybrider är också bra alternativ. Elmotorn är effektivare än bensinmotorn, vilket gör att energianvändningen blir mindre. Att köra på el kostar dessutom ca 2-3 kronor per mil, är helt avgasfritt och klimatneutralt, förutsatt att miljövänlig el används. Köp inte större bil än verksamheten behöver. Tjänstecyklar kan vara ett bra alternativ vid kortare sträckor.

 

Använd timern rätt

Motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av skadliga avgaser. Dessutom minskar motorslitaget eftersom det bildas mindre sot, och därmed mindre slam och bensin i oljan. Motorvärmare kan minska bränsleförbrukningen med 0,1-0,5 liter/kallstart. Beroende på antal kallstarter kan avgasutsläppen minska med 60-80 % de första 4 kilometrarna. Men används motorvärmaren fel kan den ge högre energiförbrukning än vad en kallstart gör.

Rekommenderade inkopplingstider är 1,5h vid -15°C, max 1h vid 0°C och ingen motorvärme vid +10°C.

Skiv in filter taggarna i det redigerbara fältet nedan. Separera filter med ett komma tecken.

transport, elbil, 

Ställ en fråga till oss