Småskalig Kraftvärme från biobränsle

Kraftvärmeverk är traditionellt stora anläggningar, men via ett flerårigt demonstrationsprojekt, som leds av Energikontor Sydost, ska mindre anläggningar i sydostregionen byggas och utvärderas.

Projektets syfte är att demonstrera tekniker för småskalig kraftvärme från biobränsle, som inte ännu har kommersialiserats fullt ut. Genom att demonstrera och dokumentera hela processen från anbud till full drift är förhoppningen att fler ser fördelarna och vill investera i småskalig kraftvärme.  
Därför är alla tre anläggningarna öppna för studiebesök.

För vem är det här intressant

För småindustrier, fastigheter och lantbruk passar förgasningstekniken oftast bäst, därför kan ett besök på Emåmejeriet i Hultsfred vara intressant.
För större industrier (tex sågverk) eller fjärrvärmeanläggningar kan ORC eller turbin för våt ånga (WST) vara av intresse, så besök gärna Sörbyverket i Ronneby eller Panncentralen i Bräkne-Hoby.

Klicka på bilden för att ladda ner handboken som presenterar tre tekniker för småskalig kraftvärme.

NYHET

2019-11-28

Ytterligare  två ORC-turbiner på gång att installeras

Solör investerar i två nya ORC-turbiner, i Svenljunga och i Vilhemina, med 315 respektive 250 kW installerad generatoreffekt.. Detta efter att den första ORC-tubrinen inom Solör-koncernen varit i gång i ett år i Hörby. I Svenljunga är det en returträeldad ångpanna som kompletteras med elproduktion och i Vilhelmina är det en fliseldad hetvattenpanna. Värmeverket i Vilhelmina blir nu först i Norrland med småskalig kraftvärme, men förmodligen inte det sista. Idag finns fortfarande 400 värmeverk i Sverige som saknar elproduktion eftersom tidigare tillgänglig teknik inte varit tillräckligt kostnadseffektiv annat än på de största värmeverken. 

”Det känns bra att tekniken utvecklas så att småskalig elproduktion kan appliceras i fjärrvärmeproduktionen här i Vilhelmina”, säger Tore Sundqvist, regionchef Solör Bioenergi Nord. ”Det gör att vi blir mer självförsörjande och vår produktion blir ännu mer klimatneutral samtidigt som vi minskar el- och effektbehovet i våra lokala elnät.”

 

STUDIEBESÖK

Småskalig kraftvärme sprids till Estland och Ukraina

Personer inom bioenergibranschen från Estland och Ukraina har varit på besök i Sverige, 13-15 november. Bland besökarna fanns representanter från lokala energikontor, Ukrainska biomassaföreningen och Estländska kraft och värmeföreningen. Ett av deras besök var till de småskaliga kraftvärmeanläggningarna på Ronneby Miljöteknik i BräkneHoby och i Ronneby. 
Intresset var stort och nästa steg är att sprida kunskapen vidare i hemländerna. 
 

 

SEMINARIUM

Småskalig kraftvärme en del av Bioenergidagen 14 november 2019
Återigen presenterades Life+ projektet Småskalig kraftvärme på Bioenergidagen. Idag har alla tre teknikerna igång och presentationen fokuserade på den spridning och effekt som projektet har varit en del i att åstadkomma. Idag finns det 13 småskaliga anläggningar i Sverige. Energiföretagen Sverige har med småskalig kraftvärme i sitt 12 punktsprogram för en nationell Kraft- och värmestrategi. Enerigmyndigheten nämner småskalig kraftvärme som ett särskillt område att ansöka om nya projekt i utlysningen Biokraft. Både pannleverantörer och konsulter tar hänsyn till småskalig kraftvärme vid design och beräkningar på nya pannor. 

Vill du veta mer: kontakta projektledare Daniella Johansson, daniella.johansson@energikontorsydost.se eller på 076 8617 000

 

Bioenergidagen 2019 - den 14 november i Växjö. Läs om dagen och hämta presentationerna.

 


Deltagare och tekniker

Ronneby Miljö & Teknik AB är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. De hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. Deras målsättning är att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet.

De har installerat en våtångsturbin för elproduktion på befintlig fjärrvärmeanläggning, Sörbyverket.

Läs faktabladet

 

En ORC-enhet (Organisk rankinecykel) är installerad på Miljötekniks befintliga biobränslepanna i Bräkne-Hoby. Läs faktabladet 

 

Emåmejeriet i Hultsfred är en lokal producent av mjölk och mejerivaror, som ägs och drivs av bönderna själva. De har en stark lokal- och miljöprofil. ”Mjölk från din hemtrakt” är deras slogan. De har installerat en förgasningsanläggning där flis omvandlas till värme och el. 

Läs faktabladet

 


Nyheter

2019-08-28

Högsby Energi går före i Kalmar län

Högsby Energi satsar på grön småskalig kraftvärme. De blir först i Kalmar län att installera en s.k. ORC. Under vintern kommer därmed boende i Högsby kommun kunna få el producerad från närliggande biomassa. Denna anläggning är den 13:e som installerats sen vårt demonstrationsprojekt startade och alla som har installerat dessa ORC-anläggningar har varit på studiebesök i Bräkne-Hoby. Här kan du själv boka in dig för ett studiebesök för att få reda på mer om tekniken och se om det passar ditt mindre värmeverk eller sågverk.

 

2019-08-22

Lönsamhet för småskalig kraftvärme på sågverk

Ny studie visar på lönsamhet för småskalig kraftvärme på sågverk vid rätt förutsättningar.

 

Sågverk är en stor producent av värme. Om all värme utnyttjas finns det en potential att producera 0,4 TWh  - 1,6 TWh el årligen med kraftvärme på sågverk i Sverige (total kraftvärmeproduktion i landet ligger på cirka 15 TWh).

 

Den teknik som idag har störst potential att producera el genom kraftvärme på ett sågverk är den s.k. ORC-tekniken (Organisk Rankine Cykel). Dock är tekniken beroende av tillgången till en kallare källa runt 40-50°C, tex. en fjärrvärmeretur. I sydost är det endaste ett fåtal sågverk som levererar fjärrvärme och har tillgång till denna källa. Men med rätt förutsättningar visar studien att återbetalningstiden för småskalig kraftvärme på ett sågverk hamnar under 10 år.  

 

Hela rapporten finns att läsa här.

 

Läs mer om projektet Småskalig kraftvärme inom sågverksindustrin i sydöstra Sverige – förutsättningar och potentialbedömning.

 

2019-07-04

Målet: 900 besökare till demonstrationsanläggningar är uppnått!

Ett av målen i projektet småskalig kraftvärme är att sprida information om småskalig kraftvärme genom att erbjuda studiebesök till anläggningarna. Målet var att komma upp i sammanlagt 900 studiebesökpå de tre anläggningarna. Idag kan vi med glädje berätta att vi har nått målet! Sammanlagt 901 studiebesök har gjorts på de tre anläggningarna till och med juni 2019.  För två år sedan var vi osäkra på om det skulle vara möjligt att uppnå detta mål, men här är vi idag. Att så många vill se anläggningarna tycker vi är ett tecken på att det finns ett intresse för teknikerna och att småskalig kraftvärme idag är ett alternativ som många företag tittar på och har som avsikt att investera i, förutsatt att den ekonomiska kalkylen går ihop för det specifika system som varje enskilt fall är.

 

2019-06-18

Småskalig kraftvärme i Perstorp

Ännu en småskalig kraftvärmeanläggning, en sk. ORC kommer att installeras till vintern. Det är den tredje anläggningen i Skåne sedan demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby.  Denna gång är det Perstorps Fjärrvärme som uppgraderar sitt värmeverk till ett kraftvärmeverk med en ORC-turbin på 250 kW.

 

Personal från Perstorp Fjärrvärme var några av de första att besöka demonstrationsanläggningen i Bräkne-Hoby i januari 2018. Redan i november 2018 talade VD Charlotta Wendt om planerna att investera i småskalig kraftvärme. 

 

Vi på Energikontor Sydost tycker att det är roligt att ännu ett värmeverk ser fördelarna med småskalig kraftvärme, som ger planerbar elproduktion när elbehovet är som störst. Effektbristen i Skåne är dessutom en verklighet – då elanvändningen är fyra gånger större än produktionen. En småskalig kraftvärmeanläggning kan hjälpa till att öka den lokala elproduktionen. Perstorp Fjärrrvärme ser också det ökade elpriset och nätavgifterna som bidragande orsaker till investering i småskalig kraftvärme.

 

Vi önskar Perstorp Fjärrvärme lycka till med sin kraftvärmeanläggning!

 

Läs gärna hela pressmeddelandet här

 

 

2019-03-19

Sågverk besöker demonstrationsanläggningarna

Ett nätverk för energieffektiva sågverk besökte demonstrationsanläggningarna av småskalig kraftvärme. Under besöket diskuterades möjligheterna för småskalig kraftvärme inom sågverksindustrin. Även bränslemarknaden och konkurrensen om råvara var frågor som diskuterades och som berör både fjärrvärmebolag, småskalig kraftvärme och sågverk.

 

2019-03-18

Alvesta Energi - först i Småland att installera en ORC för småskalig elproduktion från biobränsle

Alvesta Energi blir det femte företaget att installera en ORC kopplat till fjärrvärme i Sverige efter Ronneby Miljöteknik, som är en del av det demonstrationsprojekt kring småskalig kraftvärme som ESS leder. Läs mer

 

Tidigare nyheter >>

Se våra filmer

Film om installationen av turbinen för våt ånga (WST) på Sörbyverket i Ronneby

 

Film om ORCn på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral. 

 

Kortfilm om varför det kan vara bra att byta sin fossila uppvärmning mot el och värmeproduktion från biobränslen.

 

Presentation av vårt demonstrationsprojekt på engelska

 

Publikationer


Tekniker för småskalig elproduktion av biobränslebaserad kraftvärme byggs och demonstreras. Projektperiod: juli 2014 till december 2019
Med stöd från EU-programmet Life+, Energimyndigheten.och Energiföretagen Sverige. 

Energimyndigheten
Life+ LIFE13 ENV/SE/000113 LIFE+ small scale CHP