Biobränsle för uppvärmning och el fornybar-energi Biobränsle för uppvärmning och el Förnybar energi

Biobränsle för uppvärmning och el

I sydostregionen finns goda förutsättningar för att använda biobränsle för både uppvärmning och elproduktion. Flera storskaliga kraftvärmeanläggningar finns i regionen och  Energikontor Sydost arbetar för att utöka möjligheterna även för småskalig kraftproduktion. Tillsammans med aktörer som Linnéuniverstitetet arbetar vi för att få ett effektivare uttag av skogsbränslen och att optimera värdekejan från skog till värmeverk. Vi jobbar också för att utveckla möjligheterna för industrier att konvertera från fossila bränslen till förnybar bioenergi, både här i sydost samt i andra länder. 

 

Kunskapsbanken

Här kan du hitta fakta, verktyg m.m kopplat till biobränsle för uppvärmning och el. Nedan ser du ett urval av poster - klicka på ett för att läsa mer. Till höger ser du sen fler poster på samma tema. 

Våra insatser just nu:

Effektivare uttag av bioenergi från skogen

I allt större utsträckning tar vi tillvara på grenar och toppar, som tidigare låg kvar på hygget.

De flisas och används i värmeverk och kraftvärmeverk för fjärrvärme och elproduktion. Här finns en stor outnyttjad potential - om vi kan ta ut mer grot (grenar och toppar) kan vi producera mer grön el i våra kraftvärmeverk. Förutom grot används produktionsrester från sågverk och massaindustri för el- och värmeproduktion.

Skogsbränslekedjan visar hur grot och industrirestprodukter används för kraftvärmeproduktion.

 

Energikontor Sydost arbetar tillsammans med Linnéuniversitetet och flera andra aköter för att få ett effektivare uttag av skogsbränslen och att optimera värdekejan från skog till värmeverk. 

Hållbart och effektivt skogsbränsleuttag – förstudie under 2021

Under 2021 jobbar vi tillsammans med Linnéuniversitetet för att undersöka hanteringssätt och flöden i hanteringen av primära skogsbränslen (grot). Förstudiens resultat ska fungera som underlag för framtida projekt som kan bidra till det övergripande målet att bättre utnyttja resurserna som finns i skogligt baserad bioenergi. I förstudien ingår intervjuer och kunskapssammanställning om leverantörskedjan från skogen till energianläggning. Förstudien finansieras av Regionerna i Kalmar och Kronobergs län samt Europeiska regionala utvecklingsfonden och Bioenergigruppen. För mer information, kontakta Göran Gustavsson

 

Se filmen om effektivare uttag av grot (grenar och toppar)

 

 

Erfarenhetsutbyte för ökad användning av bioenergi

Sverige, inte minst södra Sverige har högt utvecklad kompetens inom bioenergiteknik. Sedan flera år jobbar Energikontor Sydost med satsningar på erfarenhetsutbyten kring just bioenergiteknik och konvertering till bioenergi inom industri.

 

Just nu fokuserar vi på utbyte med länderna Ukraina, Estland, Polen och Ryssland  för att öka kunskaperna kring vilka möjligheter som finns för industrier att konvertera från fossila bränslen till skoglig bioenergi,  samt vilka affärsmöjligheter som detta skulle kunna innebära i respektive land.

 

Läs mer om utbytet med Ukraina och Estland.

 

Vi stöttar industrier att konvertera till bioenergi

Just nu hjälper vi Sölvesborgs Energi att utreda deras förutsättningar att konvertera sina fossiloljeeldade pannor till bioenergidrift. Läs mer

 

 

Går du i konverteringstankar? 

Om du representerar en industri där ni fortfarande använder fossila bränslen för er produktion, så kan vi på Energikontoret vara ett stöd i ert steg mot att bli fossilfria. Vi inleder då med ett besök och tar samtalet vidare därifrån. Vårt stöd är kostnadsfritt. 

 

Ta kontakt med vår projektledare Göran Gustavsson!

Publikationer inom bioenergi

Bränslekonvertering vid Sölvesborg Energi och erfarenheter från andra bolag (2021)

En rapport som belyser tekniska och ekonomiska förutsättningar att konvertera fossiloljeeldade pannor till antingen tunga eller lätta biooljor. Rapporten vänder sig närmast till energibolag och industrier som idag eldar fossil eldningsolja och som är intresserade av att konvertera till förnybart bränsle. Läs rapporten

 

Bioenergibranschen i Sydost (2018)

Bioenergibranschen är en viktig del i energisystemet i Småland men också en viktig del för omsättningen. Därför är det viktigt att fortsättningsvis stärka bioenergibranschen och utveckla den ytterligare. Det finns idag ett antal faktorer som påverkar bioenergibranschens framtid, exempelvis nya regler och lagar på utsläpp, större konkurrens av skogsråvara, större konkurrens från andra uppvärmningssätt till exempel värmepumpar, men även intressekonflikter kring råvaran.
Lär dig mer om förutsättningar och betydelsen av bioenergibranschen i vår senaste rapport Bioenergibranschen i Sydost !

 

Illustration av en gran.Erfarenhetsutbyte med Ukraina 

Carpathia regional profile (2017)

Ta del av Ukrainas regionala profil över Karpaternas användning av och potential för bioenergiproduktion, framtagen inom ramen för Secvalchain , ett bilateralt utbyte för ökad bioenergianvändning, finansierat av Svenska Institutet. Regionprofilen är framtagen av ukrainska hållbarhetsbyrån FORZA  2017. 

 

 

Optimering av värdekedjan för bioenergi i Småland

2015 - 2018  arbetade Energikontor Sydost för att öka tillgången av primära skogsbränslen och optimera delar av värdekedjan för bioenergi i Småland genom att stödja utvalda små- och medelstora företag som fått innovationscheckar. Arbetet summerades i juni 2018 med en konferens i Bryssel och en publicerad rapport som beskriver några av de satsningar som genomförts här i sydost, bland annat:
 

  • Lessebo Fjärrvärme som ökat sin förnybara värmeproduktion i Kosta genom att investera i en rökgaskondensor. 
  • Värnamo Energi som minskat andelen eldningsolja i sin bränslemix genom att byta ut fjorton mindre oljepannor mot fyra biobränslepannor. 
  • Skogsbränsle Småland som utvecklat nya metoder att hantera och sprida flygaska från värmeverk

 

Optimering av värdekedjan för bioenergi i Småland

2015 - 2018  arbetade Energikontor Sydost för att öka tillgången av primära skogsbränslen och optimera delar av värdekedjan för bioenergi i Småland genom att stödja utvalda små- och medelstora företag som fått innovationscheckar. Arbetet summerades i juni 2018 med en konferens i Bryssel och en publicerad rapport som beskriver några av de satsningar som genomförts här i sydost, bland annat:
 

  • Lessebo Fjärrvärme som ökat sin förnybara värmeproduktion i Kosta genom att investera i en rökgaskondensor. 
  • Värnamo Energi som minskat andelen eldningsolja i sin bränslemix genom att byta ut fjorton mindre oljepannor mot fyra biobränslepannor. 
  • Skogsbränsle Småland som utvecklat nya metoder att hantera och sprida flygaska från värmeverk.

 

Handböcker för konvertering från fossila bränslen i industrin och i fastigheter

Skatteomläggningen för användningen av fossila bränslen i industrin medför stora ökade kostnader från och med den 1 januari 2015. Handboken nedan beskriver ekonomiska konsekvenser och ger råd om konvertering bort från fossila bränslen till förnybara.

Motsvarande handbok för konvertering till förnybart har också tagits fram för fastigheter.

 

Introduktion till broschyren Bioenergi i industrin.

Broschyren Bioenergi i industrin (2014)

Introduktion till broschyren Bioenergi i fastigheter.

Broschyren Bioenergi i fastigheter (2014)

Nätverk inom biobränsle

Logga Bioenergigruppen

Utveckling för mer bioenergi i södra Sverige.

 

European Bioenergy Day -  European Biomass Association 
Testa dina kunskaper om bioenergi och se hur många dagar som Europas länder skulle kunna klara sig enbart på bioenergi! - Gå in på European Bioenergy Day