Vindkraft fornybar-energi Förnybar energi Förnybar energi

Vindkraft

Energikontor Sydost arbetar med att främja vindkraft därför att det i vårt verksamhetsområde (Kronoberg, Kalmar och Blekinge län) finns stor potential för vindkraft både på land och till havs.   

Potential i Kronobergs län

I Kronobergs län finns 2015 åtta vindkraftverk med en sammanlagd elproduktion på drygt 15 GWh per år. De vindbruksplaner som sex av länets kommuner har tagit fram, visar på en total potential på nästan 4 TWh (4 miljarder kWh).

 

I Alvesta och Uppvidinge finns områden som av Energimyndigheten pekats ut som riksintresse för vindbruk. Dessa områden anses extra lämpliga att etablera vindkraft inom. 

 

Vindkraftparken Taggen som planeras i Hanöbukten skulle fullt utbyggd ge en energiproduktion på cirka 1,3 TWh förnybar el vilket motsvarar hushållsel till cirka 250 000 hushåll

 

De senaste tio åren har förstudier utförts för mer än 650 vindkraftverk i länet. Även om endast en mindre andel realiseras så innebär detta stora investeringar. Lokala och regionala företag kan ta del av dessa och de arbetstillfällen som skapas.

 

Ladda ner foldern om Vindkraft Kronoberg

 

 

 

Illustrationer: Kajsa Nilsson.

Bra länkar om vindkraft

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening

är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft – och förnybar energi. Medlemmar är kraftbolag, kommunala energibolag, projektörer, finansiella investerare, banker, advokatbyråer, konsultföretag och leverantörer till vindkraftbranschen.
Föreningen är mycket aktiv i samhällsdebatten och argumenterar för vindkraftens positiva egenskaper. Föreningen arrangerar årligen Sveriges största vindkraftkonferens.

Besök Svensk Vindenergi

 

Svensk Vindkraftförening

är en ideell och politiskt obunden förening öppen för såväl privatpersoner som företag. De cirka 1500 medlemmarna består av privatpersoner, vindkraftverksägare och vindkraftprojektörer. Med visionen att göra vindkraften till en folkrörelse är föreningen verksam i hela landet och främjar vindkraftens utveckling. Föreningen arrangerar årligen en välbesökt konferens ”Winterwind”, vilken behandlar ämnen specifika för vindkraft i kallt klimat.

Besök Svensk Vindkraftförening 

Naturvårdsverket

Samlad information från Naturvårdsverket när det gäller vindkraftens miljöpåverkan mm.

Besök Naturvårdsverket 
 

Allt om tillstånd (Vindlov.se)

Allt om tillstånd för att bygga vindkraft samlat på en plats. Behöver du veta något om tillstånd för vindkraft? Här hittar du steg-för-steg-information för alla typer av vindkraftsprojekt, du får koll på prövningsprocessen och dessutom kontakt till rätt handläggare. Och varför inte prova kartstödet med Sveriges alla vindkraftverk du också? Ta del av vägledande rättsfall och få en sammanfattning av rättsläget. Nu finns olika rättsfall samlade från Mark- och miljööverdomstolen som kan vara vägledande vid prövning av vindkraftsärenden.

Om du väljer vindbrukskollen (OBS! fungerar inte med alla webläsare, Internet explorer rekomenderas) så kan du söka på alla vindkraftverk som planeras i Sverige. Tjänsten kommer att uppdateras under 2015 för att vara mer heltäckande och korrekt.

 

Vindkraftcentrum.se 

Vindkraftscentrums uppdrag är att de stora investeringar som görs - i så hög grad som möjligt - kommer befolkningen till del i form av jobb och företagande.  
De kartlägger utbyggnaden av vindkraften, Identifierar affärsmöjligheter. Synliggör möjligheterna och mäklar kontakter.  

Besök vindkraftcentrum 

Arkiv aktiviteter och nyheter

Projektet Baltic Integrid är avslutat med intressanta resultat

26–27 februari 2019 vad det slutkonferens i Baltic InteGrid-projektet i Berlin. 100 personer från alla länder runt Östersjön samlades för att ta del av projektets resultat.

 

I slutet av 2018 fanns 2,2 GW havsbaserad vindkraft i drifttagen i Östersjön. Baserat på scenarier från Baltic InteGrid-projektet beräknas installerad effekt med vindkraft i Östersjön vara 9,5 GW år 2030 och upp till 35 GW år 2050. I områden där det planeras mycket havsbaserad vindkraft bör det vara fördelaktigt att integrera elnät mellan vindkraftparker och anslutningspunkt på land med överföringskablar mellan länder. I ett maskat (meshed) elnät kan en vindpark leverera el till olika länder beroende på behov. Havsbaserad vindkraft och elnät är infrastrukturer som kräver mycket stora investeringar och det är nödvändigt att utreda vad som är samhällsekonomiskt bäst för att ta vara på resurser och för att få ett konkurrens-kraftigt elpris.

 

Havsbaserad vindkraft kommer att vara en hörnpelare i ett framtida fossilfritt energisystem.
Baltic InteGrid visar på potentialen och ger rekommendation kring vad som måste göras för att nå EU:s mål för förnybar energi och kunna bygga ut vindkraft och tillhörande elnät i Östersjön.

 

Samtliga rapporter från projektet kan laddas ner här: http://www.baltic-integrid.eu/index.php/download.html

Den sammanfattande rapporten som Energikontoret har ansvarat för hittar du här.

 

Tack till Lead partner, IKEM från Berlin, och övriga projektpartners som bidragit till projektets resultat.


Rapport visar på det lokala näringslivets möjligheter i Blekinge

Utbyggnad av havsbaserad vindkraft ger inte bara möjlighet till lokalproducerad förnybar energi i Sölveborgs kommun, utan ger också möjlighet till nya arbetstillfällen lokalt, visar en rapport som Energikontor Sydost tagit fram.  Beräkningarna i rapporter visar att om 8 %  av effekterna kommer det lokala näringslivet till godo, ger det 338 årsarbetstillfällen. Läs hela nyheten (2017-05-08).


Seminarium i Berlin 2016-11-25

Den 25 december anordnade Baltic InteGrid projektet en seminariedag kring lagar regler och olika länders ambitionsnivå för havsbaserad vindkraft. Medverkade gjorde bland annat representanter för tyska nätoperatören 50 Hz och danska energibolaget DONG. Energikontorets Pierre Ståhl berättade om status i Sverige för dessa frågor. Hans presentation kan du läsa HÄR


Kraftsamling sydost - seminariedag om förnybar energi.

Som sista aktivitet i projekt Vindkraft Kronoberg arrangerade Energikontor Sydost, Region Kronoberg, Energiföretagen Sverige och Linnéuniversitetet "Sol, vind, vatten och bio - kraftsamling sydost", en heldag med fokus på förnybar energi och dess potential i regionen. Måndagen den 30 maj var Södrasalen på Linnéuniversitetet fullsatt med representaner från privat och offentlig sektor, ända från Malmö till Mörbylånga. Mer info finns här.

 

Presentationer från "Sol, vind, vatten och bio - kraftsamling sydost"

Energiomställningen - ett paradigmskifte, Bosse Andersson Energiföretagen Sverige

Regionala klimat- och energimål/utmaningar, Christel Gustafsson Region Kronoberg

Närproducerad vattenkraft, möjlighet i sydost, Thomas Sandberg KTH

Växjö kommun som praktikfall, Andreas Hedrén Växjö kommun

Kulturmiljö och vattenförvaltning, Karl-Oskar Erlandsson, Länsstyrelsen i Blekinge

Bioenergi - potential och förbrukning, Thomas Thörnqvist Linnéuniversitetet

Vindkraft - Producerar el och skapar arbetstillfällen, Pierre Ståhl Energikontor Sydost

Solenergi - Amokabel, ett konkret exempel, Jan Blad Amokabel

Småskalig kraftvärme - Emåmejeriet har Sveriges första mikroförgasare, Daniella Johansson Energikontor Sydost

Biogas - En del av en fossilfri fordonsflotta, Stefan Hermansson Småländska Bränslen

Länkar till video för alla föredrag:

 1. Välkomsthälsning och inledning: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-valkomsthalsning-och-inledning
 2. Energiomställningen - ett paradigmskifte: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-energiomstallningen-ett-paradigmskifte
 3. Regionala klimat- och energimål/utmaningar: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-regionala-klimat-och-energimalutmaningar
 4. Närproducerad vattenkraft, möjlighet i sydost: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-narproducerad-vattenkraft-mojlighet-i-sydost
 5. Växjö kommun som praktikfall: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-vaxjo-kommun-som-praktikfall
 6. Kulturmiljö  och vattenförvaltning: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-kulturmiljo-och-vattenforvaltning
 7. Bioenergi - potential och förbrukning: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-bioenergi-potential-och-forbrukning
 8. Vindkraft - producerar el och skapar arbetstillfällen: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-vindkraft-producerar-el-och-skapar-arbetstillfallen
 9. Solenergi - Amokabel, ett konkret exempel: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-solenergi-amokabel-ett-konkret-exempel
 10. Småskalig kraftvärme - Emåmejeriet har Sveriges första mikroförgasare: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-smaskalig-kraftvarme-emamejeriet-har-sveriges-forsta
 11. Biogas - en del av en fossilfri fordonsflotta: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-biogas-en-del-av-en-fossilfri-fordonsflotta
 12. Vägen framåt! - paneldiskussion: http://okv.se/play/region-kronoberg/energiseminarium-vagen-framat-paneldiskussion

Seminariedagar med Till Havs

 

Den 20 och 21 april ordnade Till Havs-projektet två seminarier kring vindkraft till Havs. Energikontorets Pierre Ståhl medverkade tillsammans med representanter från SP, Vindkraftcentrum i Strömsund och Eolus. Första dagen var fokus på möjligheter för företag och industri när Blekinge Offshore och Taggen byggs. Andra dagen hade ett bredare upplägg med omvärldsanalys, potential i sydost och Eolus syn på marknaden. Deltagare var främst tjänstemän och beslutsfattare. Dagen blev extra intressant då tre ungdomar från "World Value Initiative" varvade presentationerna med frågor och diskussioner. 

 

 

Stefan Ivarsson från SP berättar om möjligheter för svensk industri vid en satsning på vindkraft till havs, och då specifikt i Östersjön.

 


233 Miljoner till Uppvidinge

Svenska kraftnät har beslutat att bevilja nätförstärkningslån om totalt 449,3 mnkr till fyra nätförstärkningsinvesteringar för anslutning av vindkraft. Av dessa är 233 mnkr avsedda att förstärka elnätet i Uppvidinge kommun. Detta kommer att ge möjlighet att ansluta en stor mångd vindkraft och påbörja en utbyggnad i Uppvidinge. 

Information från SvK här>>


Till Havs informerade Karl-Petter

Ordföranden för LO, Karl-Petter Thorwaldsson besökte den 30 mars Nogersund och det planerade besökscentret i hamnen. Efter besöket när han blivit informerad om Blekinge Offshore sa han att det är dags för regeringen att sätta ner foten och ge besked om ett tillstånd. Mer info här >>


Information till företag

Som en del i projekt Vindkraft Kronoberg informerar Energikontor Sydost företag i Kronobergs län om möjligheter vid en vindkraftsutbyggnad. 

Har du ett företag eller arrangerar träffar för företag du tror skulle vara intresserade av mer information kontakta energikontoret! Mer info här >>

Planerade träffar under våren hittar du i kalendern till höger.


Studiebesök på Ymer i Ljungby

Den 15 mars besökte arbetsgruppen i projekt Vindkraft Kronoberg tillsammans med Ljungby kommuns näringslivschef företaget Ymer. Ymer utvecklar och tillverkar specialbyggda kylare till vindkraftverk och arbetsfordon mm. Bland annat levererar Ymer de kylare som sitter på Vestas 3 och 8 MW-vindkraftverk. Företaget har sedan det startades 2005 utvecklats snabbt och har idag ca 120 anställda varav drygt 40 i Ljungby.

Från vänster: Patrik Östman Ymer, Jimmi Olsson Uppvidinge kommun, Anette Olsson  och Christoffer Moberg Ljungby kommun samt Pierre Ståhl Energikontor Sydost


Haveriet i Lemnhultsparken

Energikontor Sydost följer noga den utredning som pågår efter att ett vindkraftverk havererat i Lemnhults vindpark. Mer information kan du hitta här här >> 


Seminarium i Åseda 4 december 2015

Energikontor Sydost anordnade fredagen den 4 december 2015 ett seminarium i Åseda Folkets hus med tema lokal och regional utveckling vid en vindkraftsutbyggnad.
Med på seminariet var projektörer, entreprenörer, företagare, tjänstemän, politiker  och allmänt intresserade av vindkraft.

På bilden ses Christer Andersson från vindkraftcentrum.se. Han berättade om erfarenheter från vindkraftutbyggnad i Jämtland och Norrland.

Presentationer från Åseda :

Vindkraft i världen och Kronoberg, Pierre Ståhl Energikontor Sydost >>

Erfarenheter från Jämtland, Christer Andersson Vindkraftcentrum.se >> 

Så tänker en vindkraftsprojektör, Anders Fredriksson Statkraft >>

Vindkraft i Hanöbukten, Heidi Laine Lundgren, Sölvesborgs kommun >>

Så byggde vi Vindpark Lemnhult, Dan Sandros Stena Renewable >>

Från en entreprenörs perspektiv, Mikael Gunnarsson Svevia >>

Summering, Pierre Ståhl >>

 

Program hittar du här

 


Vindkraft har framtiden för sig

Att utnyttja vinden är en gammal konst och redan för 3 000 år sedan lär det ha funnits väderkvarnar i Kina och Japan. Under 1200-talet blev väderkvarnarna allt vanligare i Europa och vinden blev en av de viktigaste energikällorna och fortsatte vara det ända fram till 1800-talets slut. Vid förra sekelskiftet fanns det cirka 2 000 väderkvarnar bara på Öland.

Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2015 kommer vindkraften i Sverige att producera ca 15 TWh el vilket är mer än 10 procent av vår elanvändning. Vid ingången av år 2015 fanns i Sverige totalt
3 048 vindkraftverk med en installerad effekt på 5 425 MW.

Vindkraft är en förnybar energikälla med liten påverkan på den biologiska mångfalden och viktig i arbetet med att minska koldioxidutsläppen. De senaste årens utveckling har gjort att vindkraftens kostnader sjunkit så mycket att bra landbaserade projekt ger billigare el än andra elproducerande anläggningar, förutom vattenkraft och sopförbränning.

Följ mig gärna på Twitter!

 @indpist